خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
رضائیداودd_rezaei[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده علومریاضی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
زرمحمدیآیت الهzarmohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
زندیمحسنZandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیخاک شناسی
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
سلیمیداریوشdsalimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
شادمان لاکمه سریمحمدshadman@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
شمسعلی Shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir