خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28442   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
34 سیامک دهقان   1389فیزیک اثر بادهای ستاره ای بر قرصهای بر افزایشی خود گراننده  
33 مهلا کریم پیرحیاتی   1389فیزیک بررسی تغییرات حاصل از بارور سازی ابره در فرایند طبیعی بارش با استفاده از مدل های عددی فیزیک ابر  
32 الهام بارانی زاده   1389فیزیک ارزیابی و صحت سنجی داده های ماهواره ای persiann با استفاده از شبکه دیده بانی زمینی  
31 زهرا اسکنری   1389فیزیک مطالعه زمینلغزش و اندازه گیری جابجایی در صفحه و خارج از صفحه نسبی زمین در چند منطقه از زنجان با استفاده از ماره  
30 علی اکبر نبی خانی   1381فیزیک 1- بررسی برخی پارامترهای هواشناسی و ژئوفیزیکی برای مکان یابی رصدخانه های یزرگ اپتیکی(رصد خانه ملی ایران)، 1381.   استاد راهنما
29 شزازه خدائی آذر  1383فیزیک بررسی پیوند فلز و تلورید کادمیم در سلولهای خوزشیدی   استاد راهنما
28 محمد جابری شهريور  1384فیزیک بررسی هبستگیها در سری زمانی داده های اقلیمی ایران   استاد مشاور
27 چعفرعلی اصغری شهريور  1384فیزیک آنالیز نمونه های هوای مراکز صنعتی استان زنچان به روش پیکسی و مقایسه آن با روشهای معمول   استاد مشاور
26 سیروس داداشی نیا آبان  1385فیزیک مطالعه داده های لرزه ای ایران با استفاده از مکانیک آماری نافزونور   استاد راهنما
25 فرهاد نوروززاده مهر  1386جغرافیای طبیعی بررسی آلودگی هوا و منابع آلاینده هوا در سطح شهر تبریز   استاد مشاور
24 مهدی صادق بهمن  1386فیزیک بررسی انتشار امواچ الکترومغناطیسی در پلاسمای سرد   استاد راهنما
23 محمد رجایی ونی ارديبهشت  1387فیزیک مطالعه عددی پارامترسازی خرد فیزیکی در مدل یک بعدی ابر   استاد راهنما
22 سمیه زارعی تير  1387فیزیک خواص مغناطیسی رادیکال های آزاد آلی با بر هم کنش آنتی فرومغناطیسی   استاد راهنما
21 پریسا بختیارپور مهر  1387فیزیک انتشار پالسهای فوق کوتاه در اتمسفر   استاد مشاور
20 نخعی اذر مهر  1387فیزیک بررسی مدهای نوسانی آزاد زمین در حضور نیروهای اتلافی   استاد راهنما
19 کمال توکلیان تير  1388فیزیک بررسی مرزهای لایه ای یونسفر جوی با استفاده از انتن های رادیوئی   استاد راهنما
18 محمدرضا خداکریم اردکانی شهريور  1388فیزیک حل تحلیلی معادلات ناویر استوکس در محیط های میان ستاره ای برای سه بعد با ملاحظه اثرات رنسانس وشکسائی و گرمایشی و سرمایشی   استاد راهنما
17 سیامک دهقان ارديبهشت  1389فیزیک اثر بادهای ستاره ای بر قرص های بر افزایشی خود گر اننده   استاد راهنما
16 مهلا کریم پیرحیاتی   فیزیک بررسی تغییرات حاصل از بارورسازی ابرها در فرایند طبیعی بارش با استفاده از مدل های عددی فیزیک ابر   استاد راهنما
15 سهیلا بارانی زاده دي  1389فیزیک ارزیابی وصحت سنجی داده های بارندگی ماهواره ای PERSIANN با استفاده از شبکه ی دیده بانی زمینی در ایران   استاد راهنما
14 محمد نیلفروشان اسفند  1389فیزیک محاسبه تابع توزیع کهکشان مارپیچی M33   استاد راهنما
13 سمانه گلستانی شهريور  1390فیزیک بررسی پارامترهای فیزیک جو با استفاده از داده های ماهواره تی.آر.ام.ام-تی ام ای در ایران   استاد راهنما
12 رضا بهرامی شهريور  1390فیزیک ارزیابی و صحت سنجی داده های ماهواره سیمورف با استفاده از دیده بانی زمینی   استاد راهنما
11 مصطفی یوسفی مهر  1390فیزیک بررسی روش های محاسبه سرعت قائم هوا   استاد راهنما
10 عاطفه آذری اسفند  1390علوم محیط زیست تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر روی پلیمریزاسیون میکروتوبول پروتیین ها در ارتباط با اکسینوجینز و دوک میتوزی در سلولهای عصبی   استاد راهنما
9 فخرالدین فضلی اسفند  1390فیزیک تحلیل داده های یونسفری ایران   استاد راهنما
8 مهدی سحری تير  1391فیزیک بررسی یخ زدگی جوی شبکه های قدرت (برق)   استاد راهنما
7 فاطمه هاشمی فرا شهريور  1391علوم محیط زیست مطالعه ی آلودگی هوا در همدان و تاثیر آلودگی هوا بر رفتار اجتماعی نوجوانان   استاد راهنما
6 هاجر بنائی شهريور  1391فیزیک بررسی نوسانات آزاد زمین در حضور چرخش   استاد راهنما
5 نرگس خدابخشی مهر  1391فیزیک تأثیر گازهای بافر و ترکیب آنان بر طیف سنجی فوتوآکوستیک گازهای آلاینده NO,2NOو2 SO   استاد راهنما
4 هدی تقیلو مهر  1391فیزیک بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده   استاد راهنما
3 مونا حمیدی آذر  1391فیزیک دسته بندی اقلیمی با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده   استاد راهنما
2 محمد یونسی اسفند  1391فیزیک ارزیابی و صحت سنجی داده های شبکه بندی شده دمای ماهانه با قدرت تفکیک مکانی بالا و مقایسه آن با داده های ایستگاهی برای کشور ایران   استاد راهنما
1 سهیلا مزین اسفند  1391علوم محیط زیست بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از شبکه عصبی   استاد راهنما