خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28988   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

سوابق تحصیلی


دکترا : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک-اختر فیزیک , 1379-1373
عنوان رساله : نواسانات آزاد زمین
زمینه رساله : اختر فیزیک
استاد راهنما : دکتر یوسف ثبوتی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فیزیک جو وهوا شناسی , 1370-1367
عنوان پایان نامه : برسی شبکه باران سنجی حوضه آب ریز ارومیه
زمینه پایان نامه : هوا شناسی آب شناسی
استاد راهنما : دکتر سهراب حجام و دکتر حسین ایران نژاد

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز(دانشگاه جندی شاپور), ایران, فیزیک , 1365-1358
عنوان پایان نامه : پدیده تونل زنی جزفسون
زمینه پایان نامه : فیزیک حالت جامد
استاد راهنما : دکتر زرگر شوشتری