خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29257   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

ساير فعاليتهاي پژوهشي

            تدوین استانداردهای ملی کشور

 1- یوسفعلی عابدینی و همکاران، مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتو ولتائیک زمینی(کد8485-)، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

 2- یوسفعلی عابدینی و همکاران، عملکرد الکتریکی سلول های فتو ولتائیک با استفاده از سلول های  مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده – روش آزمون(کد-8486) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

3- یوسفعلی عابدینی و همکاران، تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین یک قطعه فتو ولتائیک و یک سلول مرجع فتو ولتائیک - روش آزمون    (کد-8487) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

4- یوسفعلی عابدینی و همکاران، اندازه کیری پاسخ طیفی سلول های فتو ولتائیک - روش آزمون (کد-8488) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

5- یوسفعلی عابدینی و همکاران، عملکرد الکتریکی مدول ها و آرایه ای  فتو ولتائیک زمینی غیر متمرکز با استفاده از سلول  مرجع – روش آزمون(کد-8489) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

 6- یوسفعلی عابدینی و همکاران، کالیبراسیون سلول های مرجع اولیه فتو ولتائیک غیر متمرکز سیلیکونی تجت تابش کلی - روش آزمون (کد-8490) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

7- یوسفعلی عابدینی و همکاران، مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتو ولتائیک زمینی غیر متمرکز  (کد-8491) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

8- یوسفعلی عابدینی و همکاران، مدول های فتو ولتائیک در محیطهای با دما و رطوبت جرخه ای- روش های آزمون (کد 8492) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

  9- یوسفعلی عابدینی و همکاران، تبدیل انرژی خورشیدی ولتائیک - اصطلاحات و واژه ها (کد 8493) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

10- یوسفعلی عابدینی و همکاران،  کالیبراسیون سلولهای مرچع ثانویه غیر متمرکز – روش آزمون (کد 8494) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

11- یوسفعلی عابدینی و همکاران، عایق بندی کامل و پیوستگی مسیر زمینی مدول های  فتوولتائیک – روش آزمون (کد 8495) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

12- یوسفعلی عابدینی و همکاران، آزمایش عایق بندی کامل رطوبتی مدول های  فتو ولتائیک - روش آزمون (کد 8496) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1383-1384.

13- یوسفعلی عابدینی و همکاران، استاندارد سازی : اندازه گیری مشخصه های چریان – ولتاژ قطعات فتو ولتائیک(کد1 -6461) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1381-1380.

14- یوسفعلی عابدینی و همکاران، الزامات برای سلولهای خورشیدی مرچع(کد2 -6461) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1381-1380.

15- یوسفعلی عابدینی و همکاران، اندازه گیریهای اساسی برای قطعات فتو ولتائیک در سطح زمین با طیف تابشی مرچع(کد3 -6461) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1381-1380.

16- یوسفعلی عابدینی و همکاران، 4تعیین دمای معادل سلول ECT قطعات فتو ولتائیک به روش ولتاژ مدار باز(کد5 -6461) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1381-1380.

17- یوسفعلی عابدینی و همکاران، قطعات فتو ولتائیک – الزامات برای مدولهای خورشیدی مرجع(کد6 -6461) ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور،1381-1380.

18- یوسفعلی عابدینی و همکاران، یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین  مدول های فتوولتائیک – روش های آزمون، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، 1394.

19- یوسفعلی عابدینی و همکاران، آزمون خوردگی مه نمک مدول های فتوولتائیک، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، 1394.

20- یوسفعلی عابدینی و همکاران، چگالی آذرخش بر مبنای سامانه های مکان یابی آذرخش(LLS) – اصول کلی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، 1394.

پروژه های کارشناسی:

1- بررسی علل وقوع زلزله و نحوه مقاوم سازی ساختمانها از نظر فیزیکی در مقابل زلزله، 1378-1379دانشگاه زنجان، ندا شغلی و یوسفعلی عابدینی

2-بررسی دمای جو و جزر و مد در کسوف مرداد،  13781378-1379، دانشگاه زنجان، نگین فیروزه و یوسفعلی عابدینی

3-اثرات خوزشید و کسوف بر جو زمین، 1378-1379، دانشگاه زنجان، لیلا ملایی و یوسفعلی عابدینی

4-بررسی روشهای الکترومغناطیسی در زمین شناسی، 1378-1379، دانشگاه زنجان، نوشین نوری و یوسفعلی عابدینی

5-زمینلرزه در تهران1379-1380دانشگاه زنجانوحید باصری و یوسفعلی عابدینی

6-روشهای ژئوفیزیکی اکتشاف آب، 1379-، 1380، دانشگاه زنجان، حسن رمضانی و یوسفعلی عابدینی

7-طراحی وساخت دستگاهی برای انازه گیری شتاب جازبه زمین، 1379-1380، دانشگاه زنجان، سید مسعود حسینی و یوسفعلی عابدینی

8-بررسی کسوف 11 آگوست 1999، 1380-1381، دانشگاه زنجان، زهرا مکاریان و یوسفعلی عابدینی

9-ژئوفیزیک کاربردی، 1380-1381، دانشگاه زنجان، حسن رمضانی سراجاری و یوسفعلی عابدینی

10-تشخیص صداهای گفتاری، 1380-1381، دانشگاه زنجان، مسعود بیننده و یوسفعلی عابدینی

11-آلودگی هوا و انواع روشهای فیلتریزاسیون آن، 1381-1382، دانشگاه زنجان، نوشاد محمدی و یوسفعلی عابدینی

12-تکنیکهای درونیابی و کاربرد آن در هواشناسی، 1381-1382، دانشگاه زنجان، محمد مهدی افشاری و یوسفعلی عابدینی

13-کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بازشناسی پیشامدهای لرزه ای، 1381-1382، دانشگاه زنجان، مهدی ساده وند و یوسفعلی عابدینی

14-ژئوالکتریک اکتشافی، 1381-1382، دانشگاه زنجان، محسن نامی و یوسفعلی عابدینی

15-تاثیرات چرخش ولایه بندی روی جریانهای ژئوستروفک، 1381-1382، دانشگاه زنجان، نسترن افصحی و یوسفعلی عابدینی

16-هواشناسی در صنعت هوانوردی، 1381-1382، دانشگاه زنجان، سارا حسام پور و یوسفعلی عابدینی

17-امواج فرا صوت و کاربردهای آن در پزشکی، 1381-1382، دانشگاه زنجان، سید امیر حسینی و یوسفعلی عابدینی

18-بررسی کاربرد انرزی ژئو ترمال و پتانسیل آن در شمال غرب کشور، 1381-، 1382دانشگاه زنجان، طاهره مقدم و یوسفعلی عابدینی

19-آمیختگی اثرهای چرخش، لایه بندی و جبهه ها، 1381-، 1382دانشگاه زنجان، مهدی چرخچی محمدیه و یوسفعلی عابدینی

20-اکتشاف معدن به کمک گرانی سنجی، 1382-1383، دانشگاه زنجان، مصطفی عاصی حداد و یوسفعلی عابدینی

21-آلاینده ها(ذرات معلق در هوا)و تاثیرات آن بر زندگی بشر و آلودگی شهر سنندج، 1382-1383، دانشگاه زنجان، روژین پنجوین و یوسفعلی عابدینی

22-ساخت بادسنح دیحیتالی، 1382-1383، دانشگاه زنجان، مهدی میرزائی و یوسفعلی عابدینی

23-حرکت صفحات تکتونیکی زمین و بررسی لرزه خیزی منطقه زنچان و پیرامون، 1382-1383، دانشگاه زنجان، علی طاهرخانی و یوسفعلی عابدینی

24-بررسی تلاطم جوی، 1382-، 1383دانشگاه زنجان، فاطمه علی اکبری و یوسفعلی عابدینی

25-بررسی ساختار آکوستیکی فلوت و نی، 1382-1383، دانشگاه زنجان، هانیه فتاحی و یوسفعلی عابدینی

26-یررسی انرژی خورشیدی و کاربردهای آن، 1382-1383، دانشگاه زنجان، سمیه خلیلی و یوسفعلی عابدینی

27-انواع ساعتهای آفتابی و نحوه ساخت، 1382-1383، دانشگاه زنجان، مهرداد رحمتی نیا و یوسفعلی عابدینی

28-لایه های حباب، 1382-1383، دانشگاه زنجان، رضا شیرسوار و یوسفعلی عابدینی

29-بررسی تبدیل لرای در سیالات، 1383-1384، دانشگاه زنجان، مجتبی نصیری زرندی و یوسفعلی عابدینی

30-بررسی روشهای ژئوالکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی، 1383-1384، دانشگاه زنجان، زینب خراسانی و یوسفعلی عابدینی

31-حوه مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله، 1383-1384، دانشگاه زنجان، معصومه ابطحی و یوسفعلی عابدینی

32-جمع آوری داده های لرزه ای ایران، 1384-1385، دانشگاه زنجان، منا درخوش و یوسفعلی عابدینی

33-منابع رادواکتیو در ایران، 1384-1385، دانشگاه زنجان، علی مهندسی و یوسفعلی عابدینی

34-بررسی پیش بینی عددی هواشناسی، 1384-1385، دانشگاه زنجان، آزاده قنبری و یوسفعلی عابدینی

35-طراحی و ساخت دستگاه تمام نگار آسمان، 1384-1385، دانشگاه زنجان، امیر حسین عزیزی

36-بررسی روشهای پیش بینی عددی هواشناسی، 1384-1385، دانشگاه زنجان، خانم آزاده قنبری و یوسفعلی عابدینی

37-کاربردهای نانو تکنولوژی در صنعت خوذرو با توجهات زیست محیطی، 1385-1386، دانشگاه زنجان، هادی رضائی و یوسفعلی عابدینی

38-سلول های خورشیدی، 1388-1389، دانشگاه زنجان، محسن اقبالی اصل و یوسفعلی عابدینی

39-کاربرد نانو در پزشکی، 1388-1389، دانشگاه زنجان، محسن جواهریان و یوسفعلی عابدینی

40-لک های خورشیدی، 1388-1389، دانشگاه زنجان، ثابته شیرمحمدی فرد و یوسفعلی عابدینی

41-لیدارهای هواشناسی، 1388-1389، دانشگاه زنجان، حسین فتحی و یوسفعلی عابدینی

42-مدل های تغییر اقلیم، 1388-1389، دانشگاه زنجان، محمد حسن بخشی و یوسفعلی عابدینی

43-جذب آلاینده های هوا توسط نانولوله ها، 1388-1389، دانشگاه زنجان، صفرعلی صفری و یوسفعلی عابدینی

44-بررسی مدل های اقلیم، 1388-1389، دانشگاه زنجان، فهیمه ماندگار و یوسفعلی عابدینی

45-بررسی یونسفر جو، 1389-1390، دانشگاه زنجان، سیده زهره سجادی غرقه و یوسفعلی عابدینی

46-بررسی روشهای سنجش یونسفری، 1389-1390، دانشگاه زنجان، مینا علیزاده و یوسفعلی عابدینی

47-مدلهای منطقه ای تغییر اقلیم، 1389-1390، دانشگاه زنجان، المیرا انصاری و یوسفعلی عابدینی

48-بررسی پدیده های نوین هارپ و اثرات آن بر جو زمین، 1389-1390، دانشگاه زنجان، زهره دست آویز و یوسفعلی عابدینی

49-بررسی برخی خواص گرافن، 1389-1390، دانشگاه زنجان، طیبه سقایی و یوسفعلی عابدینی

50-بررسی مدل های فیزیکی اقلیم، 1389-1390، دانشگاه زنجان، مهرناز ضرغام و یوسفعلی عابدینی

51-بررسی دید در جنوب شرق ایران- زابل، 1389-1390، دانشگاه زنجان، مهدی ابراهیم زاده ارباطان و یوسفعلی عابدینی

52-اصول دینامیک هواشناسی، 1390-1391، دانشگاه زنجان، مهسا قاسمی و یوسفعلی عابدینی

53-آمار هواشناسی، 1390-1391، دانشگاه زنجان، سیده زهره موسوی و یوسفعلی عابدینی

54-حرکت صفحات و ورقه های زمین، 1390-1391، دانشگاه زنجان، میترا احمدی و یوسفعلی عابدینی

55-بومرننگ(The Boomerang)، 1391-1392، انشگاه زنجان، سیده سمیرا لشگری نیا و یوسفعلی عابدینی

56-بررسی سرمای زودرس و دیررس، 1391-1392، دانشگاه زنجان، سمیه اسکندری و یوسفعلی عابدینی

57-بررسی سامان سینوپتیکی بران ز، 1391-1392، انشگاه زنجان، مریم درفشی و یوسفعلی عابدینی

58-طوفان های استوایی، 1391-1392، دانشگاه زنجان، لبراهیم عسگری و یوسفعلی عابدینی

59-آموزش و اجرای مدل منطقه ای تغییر اقلیم(RegCM)، 1391-1392، دانشگاه زنجان، ندا طاووسی و یوسفعلی عابدینی

60-فشار جوی، 1391-1392، دانشگاه زنجان، پریسا اسماعیلی و یوسفعلی عابدینی

61-معادلات حرکت ریزگرده، ا1391-1392، دانشگاه زنجان، ساناز مرادی و یوسفعلی عابدینی

62-روش های کنترل گرد و غبار در مبدائ و مقصد، 1391-1392، دانشگاه زنجان، مریم ناصریان و یوسفعلی عابدینی

63-اقلیم فیزیکی، 1391-1392، دانشگاه زنجان، مینا آرا و یوسفعلی عابدینی

64-الفبای مدل سازی آب و هوا- آب و هو، 1391-1392، دانشگاه زنجان، اکرم نجفلو و یوسفعلی عابدینی

65-الفبای مدل سازی آب و هوا- آب و هوا- تاریخچه و پیش درآمدی بر مدل های هواشناسی، 1392-1393، دانشگاه زنجان، اعظم کمالی و یوسفعلی عابدینی

66-اقلیم شناسی، 1392-1393، دانشگاه زنجان، زهرا خداکرمی و یوسفعلی عابدینی

87-بررسی تروپوپاز از سطح زمین، 1392-1393، دانشگاه زنجان، نیما احمدی و یوسفعلی عابدینی

68-توضیح فیزیک سونامی، 1392-1393، دانشگاه زنجان، سحر آذره و یوسفعلی عابدینی

69-هواشناسی، 1393-1394، دانشگاه زنجان، ماهرخ حسنی و یوسفعلی عابدینی

70-تبخیر با امواج صوتی، 1393-1394، دانشگاه زنجان، کامران قربانیان و یوسفعلی عابدینی

71-تروپوسفر و تاثیر آن روی سیگنال های GNSS و آشنایی با ماهواره ها، 1393-1394، دانشگاه زنجان، نسیم مرتضوی و یوسفعلی عابدینی

72-شنوایی سنجی و روش درمان آکوستیکی، 1394-1395، دانشگاه زنجان، مژگان عباسی و یوسفعلی عابدینی

73-نانوسنسورهای آلینده های هوا، 1394-1395، دانشگاه زنجان، مژده عباسی و یوسفعلی عابدینی

74-تصویر برداری رزونانس مغناطیسی هسته(MRI)، 1394-1395، دانشگاه زنجان، مهسا صالحی و یوسفعلی عابدینی

 

نظارت طرح های تحقیقاتی:

1- ناظرطرح تحقیقاتی "اطلس باد خرمدره "، اداره کل هواشناسی زنجان، 1382-1385

2-ناظرطرح تحقیقاتی "پروژه پهنه بندی لرزه خیزی استان" زنچان، (مشترک بین مرکز تحسیلات تکمیلی در علوم پایه زنچان و سازمان مسکن و شهرسازی زنچان)، 1385-1388.

3-داوری طرح تحقیقاتی مطالعه توزیع آلاینده ای جوی No2  در ایران از سال 2005-2014 میلادی با استفاده از داده های ماهواره ای و مدل های عددی جوی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، 1393.

4-داوری طرح تولید گلدان های قابل جذب در خاک(مجری: سید حسن خلخالی)، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان، 1385.

5-داوری طرح استفاده از نور خورشید در روشتایی اماکن مسکونی – مجری دکتر احمد درودی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان، 1385.

6-داوری طرح خدمات آزمایشگاهی و تولید قطعات(مجری: علی اصغر بیستونی تنها)، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان، 1384.

عضو کمیته داوری همایش های زیر:

- همایش های دو سالانه منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

- کنفرانس های سالانه فیزیک ایران

- کنفرانس های سالانه اپتیک و فتونیک

- کنفرانس سالانه نگهداشت انرژی

-کنفرانس سالانه آکوستیک و ارتعاشات

عضویت در کمیته های علمی:

-کمیته علمی همایش های سالانه منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

داوری مقاله های برخی مجلات داخلی و خارجی مانند:

-Earth and Space Science

- مجله فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران

- مجله علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

- مجله پژوهش کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان

اختراعات: