خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28972   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

مدیریت

مدیریت گروه فیزیک دانشگاه زنجان 1378-1381
مديرت گروه فيزيك دانشگاه زنجان 1384-1387

دبیر کارگروه آموزش تخصصی استان(از کارگروه های ستاد حوادث غیر مترقبه استان) 

مدیر گروه فیزیک دانشگاه زنجان 2017-2018