خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27350   بروزرسانی: 14-09-1400

Yousefali Abedini

Publications in Journals

داخلي-ISC27.  حمید نجاری، نرگس خدابخشی، پرویز پروین، محمد امین بصام، یوسفعلی عابدینی
طیف نگاری نور صوتی NO2-N2 و NO2-Ar با استفاده از دومنبع لیزری
Photo-acoustic Spectroscopy of NO2-N2 and NO2-Ar using two independent sources
فیزیک کاربردی- دانشگاه الزهرا شماره 4911-2345 (1399) . 
International ISI26.  Mohsen Javaherian1, Amin Abedi 2, Shahriar Esmaeili 3, 4,Farhad Khoeini 3, Yousefali Abedini 3, 5, 6, Ali Asadi7, Elham Ghanjkhanloo3
Survey of Noise Pollution in Zanjan, and Comparing them with Standards
International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 12, December-2018 845 Vol. 9 Issue 12 (2018PP. 845-848 DOI: ISSN 2229-5518.  [Abstract ]
International ISI25.  Arash Danesh , Habib G. Khosroshahi, Behnam Javanmardi, Alireza Molaeinezhad, Yousefali Abedini, Hamed Altafi, Mahyar Taghavinamin, Sohrab Sheikhani
Iranian National Observatory Project: Seeing measurements at mount Gargash
EXPA-D-18-00038  Accepted 2018.   [Abstract ]
داخلي-ISC24.  Fatemeh Hashemi-Nasab, Neda Dadashi, Nasibeh Alipour-Rad, Yousefali Abedini
Oscillations of a Giant Solar Tornado
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics Vol. 4 Issue 3 (2017PP. 251-261 DOI: DOI:10.22128/ijaa.2017.126.  [Abstract ]
International ISI23.  M. Gharibzad, K. Alam, Y. Abedini,  A.A. Bidokhti and A. Masoumi, JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS, sub mitted, 2018.
Study of aerosol optical properties and direct radiative forcing in the Middle East
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS  Accepted 2019.   [Abstract ]
International ISI22.  M. Gharibzad, K. Alam, Y. Abedini,  A.A. Bidokhti and A. Masoumi
Characterization of aerosol optical properties using multiple clustering techniques over Zanjan, Iran, during 2010–2013
APPLIED OPTICS 1559-128X (2018) .  [Abstract ]
International ISI21.  M. Gharibzad, K. Alam, Y. Abedini,  A.A. Bidokhti and A. Masoumi
Monthly and seasonal variations of aerosol optical properties and direct radiative forcing over Zanjan, Iran
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 1364-6826 Vol. 164 (2017PP. 268-275.  [Abstract ]
International ISI20.  M. Gharibzad, K. Alam, A.A. Bidokhti, Y. Abedini and A. Masoumi, Aerosol and Air Quality Research 1680-8584, 2017.
Radiative Effects and Optical Properties of Aerosol during Two Dust Events in 2013 over Zanjan, Iran
Aerosol and Air Quality Research 1680-8584 Vol. 17 (2017PP. 888-898 DOI: doi: 10.4209/aaqr.2016.04.0161.  [Abstract ]
International19.  M. Javaherian, إ. Kakaei, M. Mehrabi and Y. Abedini
Time Series of Solar Coronal Bright Points
Physics&Astronomy International Journal 2576-4543 Vol. 1 Issue 4 (2017) .  [Abstract ]
International ISI18.  Zahra Mokarian, Reza Rasuli , Yousefali Abedini
Facile synthesis of stable superhydrophobic nanocomposite based on multi-walled carbon nanotubes,Applied Surface Science,  2016..
APPLIED SURFACE SCIENCE 0169-4332 (2016) .  [Abstract ]
داخلي-ISC17.  سمیرا ذوافقاری، حمیدرضا خالصی فرد و یوسفعلی عابدینی
Estimate the time of dusty day downfall phenomenon using the correlation of PM10 and sunphotometer data
فصلنامه علوم محیطی فصلنامه علوممحیطی، دوره د وازدهم، شماره 1، بهار 1393 115-120 Vol. 12 Issue 1 (2014PP. 115-120.  [Abstract  ]
داخلي-غير ISC16.  Nahideh Mohammadi , Koorosh Kamali, Mohsen Ahadnejad, Mehdi Azari and Yousefali Abedini 
Medical meteorology: The relationship between meteorological parameters (humidity, rainfall, wind, and temperature) and brucellosis in Zanjan province
Journal of Human, Environment and Health promotion, Vol.1, No.3, 2016. Vol. 1 Issue No.3 (2016PP. 149-158 DOI: doi.org/10.18869/acadpub.jhehp.  [Abstract ]
International-ISI15.  Rasouli R., Mokarian Z., Shabani E., karimi H. and Abedini Y.
Wettability modification of graphene oxide by removal of carboxyl functional groups using non-thermal effects of microwave
Thin Solid Films Issue 364 (2015P. 368 DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC14.  ذوالفقاری نیک انجام، سسمیه، خالصی فرد حمیدرضا و یوسفعلی عابدینی
تخمین زمان ریزش  پدیده جند روز غباری با استفاده از همبستگی داده های PM10 و داده های شید سنج خورشیدی
Estimating of down falling time for dusty days using PM10 and sun photometer data correlation
مجله علوم محیطی (1393صفحه 15. 
International13.  Zarei S., Abedini Y. and Bodagh Jamali J.
Study of the Magnetic Behaviors in Organic Free Radicals
American Journal of Scientific Research Vol. 92 (2013)  DOI: 1.  [Abstract  ]
National12.  Azari, A..,Y. Abedini and G.  Riyazi
Effect of  Extremely  Low Frequency Electromagnetic Field on Pc12 Cells
J Biomed Phys Eng (2011)  DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC11.  رسولی سیف اله، زهرا اسکندری و یوسفعلی عابدینی
اندازه گیری زمین لغزش با استفاده از روش ماره
Estimating of Earth's Landslide Using mare method
مجله علوم زمین دوره 85 (1390صفحه 15.  [Abstract  ]
National10.   حاج سلیمانی، لیلا و یوسفعلی عابدینی
بررسی کمی کیفی تابش خورشیدی و کاربرد آن در ایران
Study of Solar Radiation and its Application in Iran
مجله آموزش فیزیک رشد (1387صفحه 15.  [Abstract  ]
National9.   شهسواری معصومه و یوسفعلی عابدینی
آسمان آبی
Blue Sky
بولتن انجمن معلمین فیزیک ایران دوره 6 (1383) . 
National-ISC8.  زنگنه، عبدالحسین، عابدینی، یوسفعلی و دیگران
کاربرد مدل ویپل در طبقه بندی کیفیت آب( خرا رود زنجان)
Using of wyple model in water quality classification(khararood River of Zanjan)
بولتن جغرافیا (1387صفحه 15.  [Abstract  ]
National7.  عابدینی، یوسفعلی
بررسی هواشناسی و لرزه شناسی برای مکان یابی رصد خانه ملی ایران
Meteorological and Geophysical study for Site Selection of Iranian national Observatory
بولتن اقلیم شناسی (1383) .  [Abstract  ]
International-ISI6.  Eshraghi, H., and Y. Abedini
Special class in vanishing helicity ideal flows
journal of mathematical physics Vol. 46 (2005PP. 43102-43111 DOI: 1.  [Abstract  ]
International-ISI5.  H. Eshraghi H., R.O.Popovych AND Y. Abedini
Effect of External Sources on Finite Time Singularity
Physica Scripta Vol. 71 (2004)  DOI: 1.  [Abstract  ]
International4.   Eshraghi H.  and  Y. Abedini
The Generalized Leray Transformation for Finite Time Singular Vortices in Fluids
Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukrine Issue 715 (2004P. 721 DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC3.  Abedini, Y. And S. NASIRI, Free oscillations of the earth-like planets in the presence of magnetic field, Iranian Journal of Physics, vol. 5, No. 4, 2006 (with S. Nasiri).
Free oscillations of the earth-like planets in the presence of magnetic field
Iranian Journal of Physics Issue 1 (2006P. 10 DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC2.  زنگنه، عبدالحسین، عابدینی یوسفعلی و دیگران
آلودگی آب و منابع آلاینده در رودخانه انگوران زنجان
water pollution and its sources in angoran river of Zanjan
مجله انسان و محیط زیست (1379صفحه 15.  [Abstract  ]
National-ISC1.  1- عابدینی، یوسفعلی، نوسانات آزاد زمین ، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد 2، شماره 3،  1379
Free Oscillations of the Earth
مجله پژوهش فیزیک ایران Issue 1 (2000P. 10 DOI: 1.  [Abstract  ]


Presentations in Seminars & Congress


International 107. رحمان الهی، یوسفعلی عابدینی، محسن بیگدلی
تاثیر پرتوهای کیهانی روی جو زمین

همایش ملی گرانش و کیهان شناسی 1394


دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران-ایران دي 1394.  
International 106. یوسفعلی عابدینی و عالیه باقری تودشکی
نوسانات جو زمین با در نظر گرفتن لایه بندي قائم

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن فیزیک ایران, مشهد-ایران شهريور 1394.  
International 105. یوسفعلی عابدینی
بررسی نوسانات آزاد زمین با رهیافت دینامیک سیالات

اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین


دانشگاه زنجان و انجمن زمین شناسی ایران, زنجان-ایران ارديبهشت 1394.  
International 104. اکبر کریمی، یوسفعلی عابدینی، محمد رستگاری و عزیز عبدل زاده
بررسی اثر بخشی معاینه فنی خودروها بر آلودگی هوای شهر تهران

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا


دانشگاه تهران, تهران-ایران دي 1393.  
International 103. پیمان محمودی، یوسفعلی عابدینی و نوشیروان نوشیروانی
بررسی تغییرات روزانه شدت خشکسالی در جنوب شرق ایران

دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست


دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران-ایران اسفند 1393.  
International 102. زیبا آرامی، سیما میناخانی، یوسفعلی عابدینی
مروری بر روش های پیش بینی آب و هوا

کنفرانس علوم ومدیریت محیط زیست


دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل-ایران ارديبهشت 1394.  
International 101. زیبا آرامی، سیما میناخانی، یوسفعلی عابدینی
مروری بر روش‌های تعیین میدان دید و معرفی روش بهینه

کنفرانس علوم ومدیریت محیط زیست


دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل-ایران ارديبهشت 1394.  
International 100. مهناز داوری، یوسفعلی عابدینی، مسعود خوشکام
بررسی تصادفات جاده‌ای استان زنجان و رابطه عناصر اقلیمی با تصادفات محور آزادراه زنجان – تبریز

کنفرانس علوم ومدیریت محیط زیست


دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل-ایران ارديبهشت 1394.  
International 99. مینو نور، پرهام عابدینی و یوسفعلی عابدینی
تاثیر تغییرات اقلیم بر بیماری های عفونی

کنفرانس علوم ومدیریت محیط زیست


دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل-ایران ارديبهشت 1394.  
International 98. عالیه باقری تودشکی و یوسفعلی عابدینی  
تغییر پارامترهای جوی در حضور فعالیت های خورشیدی

کنفرانس ملی هواشناسی ایران


دانشگاه یزد و انجمن هواشناسی ایران, یزد-ایران ارديبهشت 1394.  
International 97. یوسفعلی عابدینی و ام کلثوم محمدی
بررسی اثرات خورشید بر اقلیم – مطالعه موردی زنجان

کنفرانس ملی هواشناسی ایران


دانشگاه یزد و انجمن هواشناسی ایران, یزد-ایران ارديبهشت 1394.  
International 96. زهرا مکاریان، رضا رسولی، یوسفعلی عابدینی
پوشش آسان نانولوله های کربنی با سیلیکون رابر

همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران


ستاد فناوری نانو, تهران-ایران ارديبهشت 1394.  
National 95. H.R. Hasanlo and Y. Abedini
Sivand Dam and its Effects on Pasargadae

How to Builda Dam and Save Cultural Heritage


University of Durham, Durham-England July 2012.  
International 94. بهرام لوییان سعیده، یوسفعلی عابدینیف عصاره حبیب اله، صالحی مجتبی، یونس خسروی، امیر معصومی
بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی در استان زنجان

کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی


پژوهشگاه نیرو و انجمن انرژی ایزان, تهران-ایران بهمن 1393.  
International 93. آقامیرلی سیده نرگس و یوسفعلی عابدینی
بررسی بازده سلول های فتوولتائیک بر پایه گرافن

کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی


دانشگاه تهران, تهران-ایران ارديبهشت 1393.  
International 92. مزین سهیلا،  یوسفعلی عابدینی، مهدی وثیقی، علی رضا  ولی زاده
بررسی تغییر اقبیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان-ایران آبان 1393.  
International 91. باقری تودشکی عالیه ویوسفعلی عابدینی
محاسبه تغییر شار ذرات در جو توسط کد MCNP و تاثیر آن بر پارامترهای اقلیمی

همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا


دانشگاه تهران, تهران-ایران دي 1393.  
International 90. ذوالفقاری نیک انجام سمیرا، فرهادی اکبر، خالصی فرد  حمید رضا و یوسفعلی عابدینی
پیش بینی احتمال رخداد روزهای غباری در تهران به روش زنجیره مارکوف

همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا


دانشگاه تهران, تهران-ایران دي 1393.  
International 89. خدایی ایوب، یوسفعلی عابدینی، صادق ضیائیان
محاسبه توان باد در شهرهای استان زنجان

کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان-ایران اسفند 1393.  
International 88. باقری تودشکی عالیه و یوسفعلی عابدینی
اندازه گیری شار پرتوهای الکترومغناطیسی در جو در کد MCNP

کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان-ایران اسفند 1393.  
International 87. باقری تودشکی عالیه و یوسفعلی عابدینی
تغییرات پارامترهای جوی در حضور فعالیت های خورشیدی

کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان-ایران آبان 1393.  
International 86. ذوالفقاری نیک انجام سمیر، یوسفعلی عابدینی، خالصی فرد  حمید رضا و بیران وند آذر
بررسی احتمال وقوع روزهای غباری در شهر زنجان با مدل زنجیره مارکوف

کنفرانس ژئوفیزیک ایران


 ارديبهشت 1393.  
National 85. باقری تودشکی عالیه و یوسفعلی عابدینی
محاسبه شار انرژی دریافتی و تغییرات دمایی جو در محیط MCNP

کنفرانس بهاره فیزیک نظری


پژوهشگاه دانش های بنیادی(IPM- تهران), تهران-ایران ارديبهشت 1393.  
International 84. ابراهیمی ـ حمید و یوسفعلی عابدینی
غییرات گرمایی ایجاد شده در زمین بعد از برخورد سیارک یا شهاب سنگ با آن

همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و انجمن نجوم ایران, زنجان-ایران ارديبهشت 1392.  
International 83. هاشمی نیا مریم، نجمه شیخی، حسین حقی و یوسفعلی عابدینی
عضو‌یابی اخترسنجی و نورسنجی خوشه ی باز آلفای برساوش برای تعیین تابع جرم ستاره‌ای

همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و انجمن نجوم ایران, زنجان-ایران ارديبهشت 1392.  
International 82. خالصی فرد حمید رضا، یوسفعلی عابدینی و ذوالفقاری نیک انجام سمیرا
تخمین زمان ریزش پدیده چند روز غباری با استفاده از همبستگی دادههای 10PM و داده های شیدسنج خورشیدی

همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا


دانشگاه صنعتی شزیف, تهران-ایران اسفند 1391.  
International 81. گنج خانلو الهام، یوسفعلی عابدینی و نظری امیر
بررسی آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 1392

همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا


دانشگاه صنعتی شزیف, تهران-ایران اسفند 1391.  
International 80. هاشمی نیا مریم، نجمه شیخی، حسین حقی، یوسفعلی عابدینی
ضویابی اخترسنجی و نورسنجی خوشه ی باز آلفای برساوش برای تعیین تابع جرم ستاره ای

ششمین ھمایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران


دانشگاه بیرجند و انجمن نجوم ایران,  بیرجند -ایران بهمن 1391.  
International 79. عزمی تنوراغاج مجید، یوسفعلی عابدینی، هانیه عاطفی، - رستمی حسین،- بنی اردلان سینا
اندازه گیری غلظت فلز نیکل در نمونه های خاک و برگ درختان نارون(Ulmus densa) : مطالعه موردی شهرهای تبریز و زنجان

همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست


دانشگاه بوعلی همدان, همدان-ایران اسفند 1391.  
International 78. یوسفعلی عابدینی، ذوالفقاری نیک انجام سمیرا و بیران وند آذر
تحلیل آلودگی هوای شهر زنجان با استفاده از مدل های هواشناسی و رابطه آن با جت استریم جنب حاره (مطالعه موردی : طوفان گرد و غبار 4/12/1388)

همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست


دانشگاه بوعلی همدان, همدان-ایران اسفند 1391.  
International 77. یوسفعلی عابدینی،  نوروز زاده فرهاد ،  یوسف صدائی،
تعیین آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از شاخص PSI

همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست


دانشگاه بوعلی همدان, همدان-ایران اسفند 1391.  
International 76. عزمی تنوراغاج مجید، یوسفعلی عابدینی، تقی لو بهزاد و حسین کتابی
چالش های حقوفی حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست


دانشگاه بوعلی همدان, همدان-ایران اسفند 1391.  
International 75. خدابخشی نرگس، محمد امین بصام، حمید نجاری و یوسفعلی عابدینی
بررسی تجربی تاثیر گازهای بافر Ar و He در شناسایی گاز آلاینده So2 مخلوط با نیتروژن به روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری

کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران


دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان-ایران بهمن 1391.  
International 74. تقیلو هدی، امیر حسین درونه و یوسفعلی عابدینی
بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده

همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان-ایران آبان 1391.  
International 73. بهرامی رضا، یوسفعلی عابدینی و سهیلا جوانمرد
مقایسه و ارزیابی CMORPH و MWCOMB با استفاده از مشاهدات زمینی

کنفرانس ژئوفیزیک ایران


موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران, تهران-ایران ارديبهشت 1391.  
International 72. بهرامی رضا(دانشجو)، یوسفعلی عابدینی، سهیلا جوانمرد و جواد بداق جمالی
ارزیابی و صحت سنجی CMORPH با استفاده از مشاهدات بارش زمینی

همایش ملی ژئوماتیک


دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران-ایران ارديبهشت 1391.  
International 71. یوسفعلی عابدینی وسحری مهدی
بررسی یخ زدگی جوی و مطالعه موردی آن در شمال غرب ایران (کردستان-بیجار)

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه یزد و انجمن فیزیک ایران, یزد-ایران شهريور 1391.  
International 70. س. مزین، یوسفعلی عابدینی، مهدی وثیقی،  علیرضا ولی زاده، و حمیدرضا حسنلو
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی خود سازمانگر SOM در هواشنماسی سینوپتیک

همایش ملی بیابان


دانشگاه تهران, تهران-ایران خرداد 1391.  
International 69. ح. ر. حسنلو ، یوسفعلی عابدینی،
استفاده از روش تبدیل پسماند به گاز توسط قوس پلاسما به منظور دفع پسماندهای جامد شهری

کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی پلاسما و مهندسی پلاسما


دانشگاه کرمان و مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما, کرمان-ایران اسفند 1390.  
National 68. م. نیلفروشان، م. میرترابی و یوسفعلی عابدینی
پیدا کردن تابع توزیع کهکشانها با استفاده از روش تکرار لوسی-ریچاردسون بر پایه مدلهای کینگ در دو بعد

پانزدهمین همایش پژوهشی نجوم ایران


دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان-ایران ارديبهشت 1390.  
International 67. م. ک. پیرحیاتی، س. جوانمرد و یوسفعلی عابدینی
کاربرد مدلسازی عددی در تگرگ زدایی ابرهای سرد

بیست و هفتمین کنفراس فیزیک ایران


دانشگاه ارومیه و انجمن فیزیک ایران, ارومیه-ایران شهريور 1390.  
International 66. س. زارعی، ج. بداق جمالی و یوسفعلی عابدینی
بررسی ناخالصی مغناطیسی در تغییر نظم فرو و آنتی فرو مغناطیسی در رادیکالهای آزاد

بیست و هفتمین کنفراس فیزیک ایران، دانشگاه ارومیه


دانشگاه ارومیه و انجمن فیزیک ایران, ارومیه-ایران شهريور 1390.  
International 65. ر. بهرامی، س. جوانمرد و یوسفعلی عابدینی
کاربرد سنجنده های میکروموج غیر فعال  دربر آورد میزان بارندگی در ایران

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران


دانشگاه تربیت معلم و انجمن زمین شناسی ایران, تهران-ایران آذر 1390.  
National 64. یوسفعلی عابدینی
بررسی انرژی تابشی خورشیدی و کاربردهای آن در ایران

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، پژوهشگاه نیرو تهران


پژوهشگاه نیزو و انجمن انرژی ایزان, تهران-ایران آذر 1390.  
National 63. یوسفعلی عابدینی
بررسی ارتعاشات زمین

اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ایران


دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک), تهران-ایران دي 1390.  
National 62. A. Azari, Gh. Riazi and Y. abedini
Effect of  Extremely Low Frequency Electromagnetic Field on Pc Cells

1th  MEFOMP International Conference of Medical Physics


دانشگاه علوم پزشکی شیراز, شیراز-ایران November 2011.  
International 61. یوسفعلی عابدینی
 بررسی نوسانات آزاد زمین با در نظر گرفتن اتلاف

همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور


دانشگاه پیام نور تبریز, تبریز-ایران مهر 1390.  
International 60. م.ک. پیرحیاتی، س. جوانمزد، ج. جمالی ویوسفعلی عابدینی
  شبیه سازی ابرها توسط یدید نقره با استفاده از مدلهای عددی

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست


دانشگاه ارومیه, ارومیه-ایران مرداد 1390.  
International 59. س. گلستانی، س. جوانمرد و یوسفعلی عابدینی
مطالعه و بررسی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش های همرفتی و پوششی  بر روی ایران با استفاده از داده های ماهواره TRMM-TMI

بیست و هفتمین کنفراس فیزیک ایران


دانشگاه ارومیه, ارومیه-ایران شهريور 1390.  
International 58. ز. عباسی، حمید نجاری و یوسفعلی عابدینی
محاسبه ضرایب غیر خطی نانوکلوئیدهای نقره وطلا با روش SPM

بیست و هفتمین کنفراس فیزیک ایران


دانشگاه ارومیه, ارومیه-ایران  1390.  
International 57. ا. بارانی زاده، س. جوانمرد و یوسفعلی عابدینی
مطالعه و بررسی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش بر روی ایران با استفاده از داده های ماهواره TRMM-TMI

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست


دانشگاه ارومیه, ارومیه-ایران مرداد 1390.  
International 56. ا. بارانی زاده، س. جوانمرد و یوسفعلی عابدینی
مقایسه برآوردهای بارندگی الگوریتم ماهواره ای أPERSIAN  با داده های بارش مشاهداتی زمینی  شبکه بندی شده با قدرت تفکیک بالا (APHRODIOTE) در ایران

چهارمین کنفرانس مدیریت آب ایران


دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک), تهران-ایران  1390.  
International 55. ا. بارانی زاده، سهیلا جوانمرد و یوسفعلی عابدینی
ارزیابی برآوردهای بارندگی ماهواره TRMM-3B43 با اصتفاده از مقایسه با داده های زمینی مشاهداتی شبکهای بارش قدرت تفکیک بالا (APHRODIOTE)

،دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران


شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان-ایران  1390.  
International 54. ا. بارانی زاده، س. جوانمرد، ج. بداق جمالی و یوسفعلی عابدینی
       پایش خشکسالی در ایران با استفاده از داده های زمینی مشاهداتی بارش شبکه های با قدرت تفکیک بالا (APHRODITE)

اولین کنفرانس ملی خشکسای و تغییر اقلیم


مرکز تحیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی, کرج-ایران  1390.  
International 53. ا. بارانی زاده،  س. جوانمرد، بهمنیار و یوسفعلی عابدینی
صحت سنجی داده های بارش با استفاده از داده های ماهواره Persian 

کنفرانس ملی منابع آب


شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان-ایران  1390.  
International 52. گلستانی، س. بارانی زاده و یوسفعلی عابدینی
سنجش پارامترهای جوی با استفاده از ماهواره TRMM 

کنفرانس دینامیک شاره ها


دانشگاه شیراز و انجمن فیزیک ایران, شیراز-ایران  1389.  
International 51. ج. جوانمرد، م. پیر حیاتی و یوسفعلی عابدینی
مطالعه عددی نقش پارامترسازی ابر سرد همرفتی در الگوی بارش در سطح زمین

کنفرانس ژئوفیزیک دانشگاه تهران


دانشگاه تهران و انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران-ایران  1389.  
International 50. زهرا اسکندری، سیفاله رسولی و یوسفعلی عابدینی
اندازه گیری زمین لغزش با روش ماره در روستای قلقاتی زنجان

کنفرانس فوتونیک ایران


دانشگاه یزد و انجمن فیزیک ایران, یزد-ایران  1387.  
International 49. زهرا موسوی و یوسفعلی عابدینی
نوسانات آزاد جو

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه بوعلی همدان و انجمن فیزیک ایران, همدان-ایران شهريور 1389.  
International 48. خداکریم، عطارد و یوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویراستوکس در یک بعد برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی (با در نظر گرفتن اثرات وشکسانی و....)

همایش ملی نجوم،اخترفیزیک و کیهان شناسی


دانشگاه شیراز و انجمن فیزیک ایران, شیراز-ایران ارديبهشت 1388.  
International 47. حداکریم، عطارد و یوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویراستوکس در یک بعد برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی (با در نظر گرفتن اثر هدایت حرارت)

همایش ملی نجوم،اخترفیزیک و کیهان شناسی


دانشگاه شیراز و انجمن فیزیک ایران, شیراز-ایران ارديبهشت 1388.  
International 46. آذر نخعی و یوسفعلی عابدینی
نوسانات آزاد زمین در حضور نیروهای اتلافی

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران, اصفهان-ایران شهريور 1388.  
International 45. خداکریم، عطارد و یوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویراستوکس در یک بعد برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی (حالت  همدما)

سیزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم،ایران


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و انجمن فیزیک ایران, زنجان-ایران بهمن 1387.  
International 44. خداکریم، عطارد و یوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویراستوکس در یک بعد برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی (حالت غیر همدما)

سیزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم،ایران


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و انجمن فیزیک ایران, زنجان-ایران بهمن 1387.  
International 43. سمیه زارعی، یوسفعلی عابدینی و جواد بداق جمالی
بررسی اثر ناخالصی های مغناطیسی و غیرمغناطیسی بر روی سیستم های رادیکال آزاد آلی

نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران


دانشگاهشهید چمران اهواز و انجمن فیزیک ایران, اهواز-ایران  1387.  
International 42. جابری، ا. فولادوند و یوسفعلی عابدینی
بررسی داده های اقلیمی با روش مکانیک آماری

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه خرم آباد و انجمن فیزیک ایران, خرم آباد-ایران  1387.  
International 41. صادق، ن. سپهری جوان و یوسفعلی عابدینی
بررسی سرعت گروه در پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی در پلاسمای سرد، توسط دو باریکه لیزری با قطبش دایروی

چهاردمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران


دانشگاه ولیعصر رفسنجان و انجمن فیزیک ایران, رفسنجان-ایران  1386.  
International 40. یوسفعلی عابدینی
کاربرد مدلهای ریاضی برای پراکنش آلودگی هوای صنایع سرب و روی

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران


دانشگاه زنجان و انجمن ریاضی کشور, زنجان-ایران  1386.  
International 39. امیر حسین عزیزی و یوسفعلی عابدینی
طراحی و ساخت آسمان نگار برای اندازه گیری پوشش ابر

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه یاسوج و انجمن فیزیک ایران, یاسوج-ایران  1386.  
International 38. سونا نوروزی و یوسفعلی عابدینی
بررسی آکوستیک بناهای تاریخی با تاکید بر عالی قاپو

کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه یاسوج و انجمن فیزیک ایران, یاسوج-ایران  1386.  
International 37. ع. محبی و یوسفعلی عابدینی
سری زمانی داده ای زلزله زنجان

بیست و یکمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن فیزیک ایران, شاهرود-ایران  1385.  
International 36. یوسفعلی عابدینی
ارائه یک معادله حالت مناسب برای زمین جهت تعیین برخی پارامترهای فیزیکی زمین

بیستمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه آب و برق شهید عباسپور و انجمن فیزیک ایران, تهران-ایران  1383.  
International 35. یوسفعلی عابدینی، ع. زنگنه، ا. یاغموری و ش. حسنعلی زاده
بررسی پخش و پراکندگی آلاینده های هوای ناشی از صنایع سرب و روی زنجان   

بیستمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه آب و برق شهید عباسپور و انجمن فیزیک ایران, تهران-ایران  1383.  
International 34. یوسفعلی عابدینی، ع. زنکنه، پیدا، محمدی و عباسی
بررسی ناهنجاری های اقلیمی ده ساله اخیر زنجان 

بیستمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه آب و برق شهید عباسپور و انجمن فیزیک ایران, تهران-ایران  1383.  
International 33. یوسفعلی عابدینی و جواد ایزدیار
زلزله ها و گسلش در زنجان

سمینار مقاوم سازی سازه ها با نگاهی به زلزله بم


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, زنجان-ایران  1383.  
International 32. ع. زنگنه و یوسفعلی عابدینی و ی. قدیمی 
آلودگی آب و منابع اصلی آلاینده ها در رودخانه ابهررود

ششمین کنفرانس بهداشت محیط ایران


دانشگاه علوم پزشکی مازندران, بابلسر-ایران  1382.  
International 31. یوسفعلی عابدینی، ع. زنگنه، ا. یاغموری و ش. حسنعلی زاده
آلاینده های هوا در زنجان، تغییر اقلیم و سهم آن در اثر گلخانه ای

سومین  کنفرانس تغییر اقلیم ایران


دانشگاه اصفهان و سازمان هواشناسی کشور, اصفهان-ایران  1382.  
International 30. یوسفعلی عابدینی، ع. زنگته، ا. یاغموری و ش. حسنعلی زاده
بررسی ناهنجاری های اقلیمی ده ساله اخیر زنجان

نوزدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تربیت معلم آذربایجان) و انجمن فیزیک ایران, تبریز-ایران  1382.  
International 29. یوسفغلی عابدینی و ی. قدیمی، ع. زنگته و جعفر خامسی
آلودگی هوا در زنجان و سهم آن در اثر گلخانه ای جهانی

نوزدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تربیت معلم آذربایجان) و انجمن فیزیک ایران, تبریز-ایران  1382.  
International 28. طیب کاکاوند و یوسفعلی عابدینی
مطالعه حلتهای تحریکی Mo 92 

نوزدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تربیت معلم آذربایجان) و انجمن فیزیک ایران, تبریز-ایران  1382.  
International 27. محسن نامی و یوسفعلی عابدینی
رهیافت الکترواستاتیکی برای پتانسیل الکتریکی در ژئوفیزیک

نوزدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تربیت معلم) و انجمن فیزیک ایران, تبریز-ایران  1382.  
International 26. ع.ا. نبی خانی، یوسفعلی عابدینی و س. نصیری
بررسی پارامترهای هواشناسی و ژئوفیزیکی برای مکان یابی رصد خانه ملی ایران

 نوزدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن فیزیک ایران, مشهد-ایران  1382.  
International 25. م. صرافی و یوسفعلی عابدینی
اثر زمان بر Cd-Te در فوتونیک با مقاومت بالا

نهمین کنفرانس فوتونیک انجمن فیزیک ایران


مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن فیزیک ایران, تهران-ایران  1382.  
International 24. یوسفعلی عابدینی
 آثار علوی و هدف ما

اولین کارگاه ریسک بلایای هواشناسی و اقلیم شناسی کاربردی


دانشگاه زنجان و پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره هواشناسی زنجان, زنجان-ایران  1381.  
International 23. ه. اشراقی و یوسفعلی عابدینی
تبدیل لرای برای گردابه های تکین زمان متناهی در سیالات

هیجدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه زنجان و انجمن فیزیک ایران, زنجان-ایران  1381.  
International 22. یوسفعلی عابدینی، ی. قدیمی، ع. زنگنه و جعفر خامسی
بررسی آلودگی هوای ناشی ازکارخانه سرب و روی زنجان

هیجدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1381.  
International 21. یوسفعلی عابدینی، سهراب حجام و یوسفعلی عابدینی
بررسی شبکه هواشناسی حوضه آبریز ارومیه

اولین کنفرانس دریاجه ارومیه


دانشگاه ارومیه, ارومیه-ایران  1380.  
National 20. یوسفعلی عابدینی، ی. قدیمی و ع. زنگنه
بررسی آلودگی آب رودخانه انگوران  زنجان

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ایران


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی, تهران-ایران  1380.  
International 19. ع. زنگنه، ی. قدیمی و یوسفعلی عابدینی
بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از معادن سرب و روی منطقه انگوران استان زنجان

چهارمین کنفرانس آلاینده های محیط زیست ایران


دانشگاه گیلان, رشت-ایران  1380.  
International 18. ی. قدیمی، یوسفعلی عابدینی و ع. زنگنه
بررسی منابع آلودگی هوای  زنجان و اثرات آن بر بهداشت محیط

چهارمین کنفرانس آلاینده های محیط زیست ایران


دانشگاه گیلان, رشت-ایران  1380.  
International 17. یوسفعلی عابدینی، ی. قدیمی و ع. زنگنه
بررسی پسماند های شهری در زنجان

دستاوردهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور


سازمان حفاظت محیط زیست کشور, تهران-ایران  1379.  
International 16. یوسفعلی عابدینی، ع. زنگنه و ی. قدیمی
بررسی آلودگی هوای قزوین و زنجان

دستاوردهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور


سازمان حفاظت محیط زیست کشور, تهران-ایران  1379.  
International 15. یوسفعلی عابدینی، ی. قدیمی و ع. زنگنه
بررسی کمی و کیفی آلودگی هوای ناشی از صنایع بزرگ قزوین و زنجان

دستاوردهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور


سازمان حفاظت محیط زیست کشور, تهران-ایران  1379.  
International 14. ی. قدیمی، یوسفعلی عابدینی و ع. زنگنه
بررسی آلودگی هوای زنجان

سومین کنفرانس بهداشت محیط ایران


دانشگاه علوم پزشکی کرمان, کرمان-ایران  1379.  
International 13. یوسفعلی عابدینی، ع. زنگنه و ی. قدیمی
بررسی کمی و کیفی آلودگی هوای ناشی از صنایع بزرگ زنجان

سومین کنفرانس بهداشت محیط ایران


دانشگاه علوم پزشکی کرمان, کرمان-ایران  1379.  
National 12. Yousefali Abedini, Z. Mokarian and A. Raein
Eclipse (11, Aug, 1999-Iran) Effects Study of in Meterological phen. 

Regional mtg. On Astronomy and Astrophys., Tusi-800


دانشگاه تبریز و دانشگاه باکو چمهوری آذربایجان, تبریز-ایران  2000.  
National 11. Yousefali Abedini and S. Nasiri
Modal structure of earth-Like planets.

XXIV GA, IAU, Manchester


اتحادیه بین المللی نجوم(IAU) و دانشگاه منچستر, منچستر-انگلیس  2000.  
National 10. Yousefali Abedini and S. Nasiri
 Modal structure of earth-Like planets

Regional mtg. On Astrophys


دانشگاه تبریز و دانشگاه باکو, jfvdc-ایران  2000.  
International 9.  و سعداله نصیری قیدارییوسفعلی عابدینی 
نوسانات آزاد زمین در حضور میدان مغناطیسی

شانزدهمین کنفرانس فیزیک ایران


دانشگاه شاهرود و انجمن فیزیک ایران, شاهرود-ایران شهريور 1379.  
International 8. یوسفعلی عابدینی و سعداله نصیری قیداری
نوسانات آزاد زمین در حضور میدان مغناطیسی

چهارمین همایش نجوم و  اخترفیزیک


زنجان-ایران  1379.  
International 7. یوسفعلی عابدینی ، حسن عراقی، عبدالحسین پری زنگنه و محمد رنجبر
پهنه بندی اقلیمی زنجان و شبکه هواشناسی آن

 دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


دانشگاه تهران, تهران-ایران آبان 1378.  
International 6. یوسفعلی عابدینی
نوسانات آزاد زمین 

دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


دانشگاه تهران, تهران-ایران آبان 1378.  
International 5.  یوسفعلی عابدینی و یوسف ثبوتی 
نوسانات آزاد زمین 

سومین کنفرانس زمین شناسی ایران


دانشگاه شیراز, شیراز-ایران  1378.  
International 4. یوسفعلی عابدینی
گرفت و پدیده های جوی 

اولین سمینار گرفت زنجان


آموزش و پرورش, زنجان-ایران  1378.  
International 3. یوسفعلی عابدینی و زهرا مکاریان
گرفت(20 مرداد 1378) و پدیده های جوی

اولین سمینار سمینار نجوم و کیهان شناسی


دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه-ایران  1378.  
International 2. یوسفعلی عابدینی، عبدالحسین پری زنگنه و یوسف قدیمی
ررسی توسعه پایدار  منطقه ابهر

اولین کنفرانس توسعه منطقه ابهر


دانشگاه آزاد اسلامی ابهر و فرمانداری شهرستان ابهر, ابهر-ایران  1376.  
International 1. یوسفعلی عابدینی
مقدمه ای بر گذر از فیزیک کلاسیک به فیزیک مدرن

اولین کنفرانس دانش آموزی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر


دانشگاه آزاد اسلامی ابهر, ابهر-ایران  1373.