خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28926   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

-         عضو انجمن فیزیک ایران، 1363 – تاکنون

-         عضو موسسه بینالمللی مهندسی زلزله و لرزه شناسی ایران، از 1376

-         عضو انجمن زمین شناسی ایران، از 1378

-         عضو انجمن بهداشت محیط ایران، از 1370

-         عضو انجمن متخصصین محیط زیست ایران، از سال 1372

-         عضو شورای پژوهشی هواشناسی دینامیکی و سینوپتیکی ایران،از سال 1378

-         عضو کمیته بلایای جوی استان زنجان، از 1375

-         عضو کمیته زلزله و زمین لغزش استان زنجان، از 1375

-         عضو کمیته آلودگی هوای استان زنجان، از 1382

-         عضو کمیته استاندارد استان زنجان، از 1380

-         نماینده دانشگاه زنجان در پژوهشکده اقلیم شناسی ایران، مشهد،از 1381

-         دبیر کارگروه آموزش تخصصی استان زنجان، از 1384

-    عضو انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ، از1390

-    عضو اصلی کارگروه نجوم کانون پرورش فکری کودک و نوجوان از سال 1390

-   عضو اصلی کارگروه علوم کانون پرورش فکری کودک و نوجوان از سال 1391

- عضو پژوهشی پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین(CRCC) دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از سال 1393

-عضو انجمن هواشناسی کشور از سال 1393