خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
شکاریفریدshekari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
صدرامحمدm.sadra@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عباسیسعیدAbbasi.Saeed[at]Znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
عظیم زادهامیرمرتضیamir.azimzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
عمارلوعلیa[at]znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
عندلیبیبابکandalibi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir