خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عباسیسعیدAbbasi.Saeed@Znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
عظیم زادهامیرمرتضیamir.azimzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عمارلوعلیa[at]znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربیدانشکده مهندسینقشه برداری
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irاستاد - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir