خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23310   بروزرسانی: 11-11-1401

Hassan GharehKhani

Publications in Journals

International ISC40.  Designing an empowerment model based on professional commitment with job characteristics moderation role  : a case study of  the Football Premier League male referees
Designing an empowerment model based on professional commitment with job characteristics moderation role  : a case study of  the Football Premier League male referees
Journal of New Studies in Sport Management  Accepted 2023.  
International ISC39.  Hassan Gharehkhani, Behzad Izadi, Ziba Nasiri
Effect of the Psychological Capacity of Sports Sellers on Sales Amount, and Client Satisfaction Mediated by Client-Centred Behaviour
Sports Business Journal Vol. 2 Issue 3 (2022) . 
داخلي-ISC38.  حسین براخاص؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ حسن قره خانی
تدوین چارچوب مفهومی مدل تجارت اجتماعی در صنعت ورزش 
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی (1401) . 
داخلي-ISC37.  حسین براخاص؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ حسن قره خانی
طراحی  و آزمون مدل تجارت اجتماعی در صنعت ورزش کشور
Design and Testing Of Social Commerce Model in the Country's Sports Industry  
مطالعات مدیریت ورزشی (1401) . 
داخلي-ISC36.  علی خاصه  ، اکرم اصفهانی نیا ، سعید قربانی ، حسن قره خانی ، مونا رضایی
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر کیفیت ادراک بازخورد شغلی در بین کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور کشور
Identify and analyze the factors affecting the quality of job feedback perception among physical education experts Payame Noor Universities of the country
مدیریت استاندارد و کیفیت  در دست چاپ 1400.  
داخلي-ISC35.  علی خاصه؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی؛ حسن قره خانی؛ مونا رضایی
طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور
Designing a communication skills model of job feedback, the power of the source of feedback and the dignity of the recipient in improving the job performance of physical education experts of Payame Noor universities
فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره 8 شماره 3 (1400صفحات 30-40. 
داخلي-ISC34.  اسماعیل دولتیاری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حسن قره خانی
اثر توانمند‌سازی ساختاری بر تعهد حرفه‌ای داوران لیگ‌ برتر فوتبال ایران با میانجی‌گری ویژگی‌های شغلی
The effect of structural empowerment on professional commitment of Iranian football premier league referees by job characterstics mediating
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره 8 شماره 1 (1400صفحات 51-60. 
International ISC33.  Javad Shahlaee Bagheri , Hassan Gharehkhani, Esmail Dolatyari
The Mediating Role of Job Characteristics in the Relationship between Structural Empowerment and the Professional Commitment of Female Referees in Futsal Premier League
Journal of New Studies in Sport Management Vol. 2 Issue 1 (2021PP. 126-138. 
International ISC32.  Nahid Atghia ,Hassan Gharehkhani, Somayeh Yaghobi
Prerequisites for Transference of Professional Football Clubs in Iran with Emphasis on Economic Requirements
Journal of New Studies in Sport Management Vol. 2 Issue 4 (2021PP. 286-299. 
داخلي-ISC31.  فرزاد نوبخت ، علی همتی عفیف ، حسن قره خانی ، فاطمه نوبخت  
طراحی و تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران
   Designinin and Detemining Strategies for Development of Tehran Province Volleyball Board
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان (1397) . 
International ISC30.  Jabbar sifpanahi, Hassan Gharehkhani, fakhrozaman naderi  
The role of  sport marketing mix in generating revenue for iranian football clubs 
Annals of Applied Sport Science Vol. 6 Issue 1 (2018PP. 95-102. 
داخلي-ISC29.  حجت محمدی مغانی ، حسن قره خانی
تبیین مدل نقش اقتصادی دولت در فرایند خصوصی سازی ورزش ایران
Designinig and Explaninig Model of Government,s Economic Role in the Prosses of Iran Sport Privatization
مدیریت ورزشی دوره 10 شماره 2 (1397صفحات 369-387. 
International-ISI28.  Hassan gharehkhani , Jabar seif panahi
privatization football clubs in Iran, challenges and barriers
Annals of applied sport science Issue 165 (2014PP. 167-24 DOI: 1. 
International-ISI27.  Hassan gharehkhani 
Football clubs privatization barriers ranking
Annals of applied sport science Issue 17 (2014PP. 20-24 DOI: 1. 
داخلي-ISC26.  حجت محمدی مغانی ، میر محمد کاشف، حبیب هنری ، حسن قره خانی
تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت دراجرای سیاست خصوصی سازی صنعت ورزش
Factor analysis of the political role of the government in implementing the privatization policy of the sports industry
رویکرد های نوین در مدیریت ورزشی دوره 4 شماره 13 (1395صفحات 61-72. 
International-ISC25.  Hassan Gharehkhani, Tayebeh Solymani, Javad Saghi, Mohammad reza Esmaeelzadeh Ghandehari
designing and Explaning a Privatization Challenges Model for Football Club in Iran
International Journal of Economic Perspectives (2016P. 25 DOI: 2. 
International-ISC24.  Hassan Gharehkhani, Tayebeh Solymani, Javad Saghi , Hossein Peymanizad
Ranking the hindering factors of private sector participation in public sport of Qazvin province , iran
International Journal of Economic Perspectives (2016P. 25 DOI: 2. 
داخلي-ISC23.  مرجان جسمانی ، امیر رشیدلمیر ، حسن قره خانی ، امین دهقان قهفرخی
شناسایی و اولویت بندی موانع اقتصادی و مدیریتی حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان
Identifying and prioritizing economic and managerial barriers to financial support for championship sports in Zanjan province
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش دوره 10 شماره 4 (1397صفحات 101-111. 
داخلي-ISC22.  حجت محمدی مغانی ، میرمحمد کاشف، حبیب هنری ، حسن قره خانی
طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی سازی ورزش ایران
Designing a model for the managerial role of the Ministry of Sports and Youth in the privatization of Iranian sports
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان (1397صفحات 1-23. 
داخلي-ISC21.  معصومه حسینی ، سودابه فولادی حیدرلو، حسن قره خانی
موانع خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش
Creativity Barriers Among the Employees of Physical Education Administration in Ministry of Education
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزش دوره 5 شماره 2 (1395صفحات 87-95. 
National-ISC20.  حسن قره خانی
طرحی و تبیین مدل چالش های خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور
Designing  Private Sector Participation challenges model  in football  Industry
فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان (1394صفحه 15. 
National-ISC19.  حسن قره خانی، جبار سیف پناهی ، شهرام فولادی  
طرحی و تبیین مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور
 Designing  Private Sector Participation Barriers model  in football  Industry
فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان دوره 27 (1394صفحات 45-61. 
داخلي-غير ISC18.  حسن قره خانی ،شهرام فولادی حیدرلو
ایمنی و مدیریت خطر در ساعات درس تربیت بدنی  مدارس
Safety and risk management during school physical education hours
رشد آموزش تربیت بدنی دوره 18 شماره 2 (1396صفحات 42-45. 
داخلي-غير ISC17.  حسن قره خانی ، زینب ایده لویی
نقش ورزش مدارس در رشد شخصیت دانش آموزان
The role of school sports in the development of students' personalities
رشد آموزش تربیت بدنی (1394صفحات 52-53. 
داخلي-غير ISC16.  حسن قره خانی
مالکیت باشگاه های فوتبال
football clubs ownership
صریر ورزشی (1387صفحه 15. 
داخلي-غير ISC15.  مجید سلیمانی . حسن قره خانی
نقش ورزش و مسابقات در شادابی دانش آموزان با تاکید بر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 
The role of sports and competitions in the vitality of students with emphasis on in-school sports Olympiads
رشد آموزش تربیت بدنی دوره 17 شماره 1 (1395صفحات 41-45. 
داخلي-غير ISC14.  حسن قره خانی
وظایف حقوقی و قانونی دبیران و معلمان تربیت بدنی
physical education teachers legal responsibilities
رشد آموزش تربیت بدنی دوره 17 شماره 3 (1396صفحات 37-41. 
داخلي-غير ISC13.  حسن قره خانی . مجید سلیمانی
عوامل موثر بر بکارگیری روش هاي فعال تدريس دبیران تربیت بدنی  
Identify Influencing Factors  on  The Use of Active Teaching Methods  Physical Education Teachers
رشد آموزش تربیت بدنی دوره 15 شماره 4 (1394صفحات 21-23. 
داخلي-غير ISC12.  حسن قره خانی
آسیب شناسی ورزش مدارس کشور 
The pathology of sports in the country's schools
رشد آموزش تربیت بدنی (1394صفحات 37-39. 
داخلي-ISC11.  فرزاد نوبخت. ناهید اتقیا . مجتبی امیری . حسن قره خانی
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان اردبیل و ارائه راهکار های اجرایی
The survey of effective factors on sport turism development in Ardabil province
فصلنامه علوم ورزش دوره 6 شماره 13 (1393صفحات 103-123. 
National-ISC10.  حسن قره خانی. مجید سلیمانی . عباس سلیمانی
شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش های فعال تدریس توسط دبیران تربیت بدنی استان ایلام  
Identification influencing factors on  utilization of teaching active methods among Ilam Physical Education Teachers 
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (1394صفحات 169-176. 
داخلي-ISC9.  حسن قره خانی . حمدالله الیاسی . نسرین فولادی حیدرلو
بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران مجتمع های اموزشی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی کهکیلویه و بویر احمد
Investigate The relationship Between  educational complexes managers  Leadership Style with Physical Education Teacher’s Creativity of Kohkiloyeh and  Boirahmad Province
نشریه علمی و پژوهشی پژوهش نامه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران دوره 10 شماره 20 (1393صفحات 55-62. 
داخلي-غير ISC8.  شهرام فولادی ، حسن قره خانی
آثار ورزش روی هورمونهای تنظیم کننده کیسه صفرا  
The effects of exercise on gallbladder regulatory programs
رشد آموزش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش (1380صفحه 15. 
داخلي-ISC7.  محمد احسانی ، حسن قره خانی
بررسی وضعیت منابع انسانی ورزش حرفه ای کشور  
Assessing the human resources situation of professional sports in the country
فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره 1 شماره 3 (1388صفحات 15-22. 
داخلي-ISC6.  مهدی نادری نسب ، محمد احسانی ، محمد خبیری ، مجتبی امیری ، حسن قره خانی
بررسي وضعيت فوتبال ج ا ايران و تعيين وضعيت مطلوب  
Investigating the situation of football in Iran and determining the optimal situation
مدیریت ورزشی دوره 9 شماره 2 (1390صفحات 5-27. 
داخلي-ISC5.  حسن قره خانی ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی
بررسي عوامل انگيزاننده و نگهدارنده شغلي دبيران تربيت بدني  
Investigating the motivating and job-supporting factors of physical education teachers
علوم حرکتی و ورزش دوره 7 شماره 14 (1388صفحات 151-160. 
داخلي-ISC4.  حسن قره خانی ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی
بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ  
Investigating the job motivation of physical education teachers based on Herzberg theory
مدیریت ورزشی دوره 36 (1387صفحات 57-71. 
داخلي-ISC3.  حسن قره خانی ، محمد احسانی ، محمد خبیری ، فرزاد نوبخت ، سودابه فولای حیدرلو
بررسی موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران  
Investigating the economic barriers to the privatization of Iranian football clubs
مطالعات مديريت ورزشی دوره 9 شماره 3 (1391صفحات 125-138. 
International-ISC2.  Hatam asad pour, Hassan Gharehkhani, Vahid Karevani
A comparison of  postural abnormalities in athlete and non athlete elementary student  
International Journal of Sport Studies Issue 406 (2012P. 408 DOI: 1. 
داخلي-ISC1.  محمد احسانی ، مجتبی امیری ، حسن قره خانی
طراحي نظام جامع ورزش حرفه اي كشور  
Designing and compiling a comprehensive system of professional sports in the country
مطالعات مدیریت ورزشی دوره 17 شماره 2 (1392صفحات 125-136. 


Presentations in Seminars & Congress


International 53. حسن قره خانی ، زهرا دژبان ، عباس خواجه اورسجی
رتبه بندی موانع مديريتي پيش روی توسعه ورزش کبدی در ابعاد قهرماني
Ranking of managerial barriers to the development of Kabaddi sports in championship dimensions

اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي انجمن عل مي مديريت ورزشي


انجمن مدیریت ورزشی ایران, تهران-ایران - 20 اسفند 1399.  
National 52. حسن قره خانی
روش های افزایش انگیزه دانش آموزان جهت شرکت فعال در فعالیت های درس تربیت بدنی در ایام کرونا
Ways to increase students' motivation to actively participate in physical education activities during the corona

سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی


آموزش و پرورش , سنندج-ایران بهمن 1399.  
International 51. سمیه یعقوبی ، ناهید اتقیا ، حسن قره خانی 
شناسایی و رتیه بندی مهمترین الزامات قبل از خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور
Identify and rank the most important requirements before privatizing the country's football clubs

اولین همایش بین المللی و ششمين همايش ملي انجمن مدیریت ورزشی ایران


انجمن مدیریت ورزشی ایران , تهران-ایران - 20 اسفند 1399.  
National 50. حسن قره خانی ، زهرا دژبان . عباس خواجه اورسجی
شناسایی مهمترین موانع اقتصادی توسعه کبدی کشور در بعد حرفه ای
Identifying the most important economic obstacles to the country's Kabaddi development in the professional dimension

دومین همایش ملی علوم ورزشی : ورزش سلامت جامعه


ارومیه -ایران  ارديبهشت 1400.  
International 49.  حسن قره خانی ، محمدرضا اسدی ، مبین حاجی حسنی
Compare the perspective of based on expert opinion zanjan province badminton sport in relation to the factors affecting financial support development
sport science and applied result conference
16 July 2017.  
International 48. حجت محمدی مغانی ، حسن قره خانی 
شناسایی و رتبه بندی نقش های اقتصادی دولت در راستای واگذاری ورزش به بخش خصوصی
Identify and rank the economic roles of the government in order to transfer sports to the private sector

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی علوم ورزشی و قهرمانی


آمل -ایران , 25 آبان 1396.  
International 47.  Hassan gharehkhani, Mobin haj hasani
Identifying Juridical and Legal Barriers to Private Sector Participation in Sport for All Qazvin Province
8 th  conference of International Society for Social Sciences of Sport
16 - 17 November 2016.  
National 46. حسن قره خانی . مبین حاجی حسنی
بررسی موانع خلاقیت کارکنان با توجه به تحصیلات کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت اموزش و پرورش
Investigating the barriers to staff creativity according to the education of the staff of the General Department of Physical Education of the Ministry of Education

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی


تهران-ایران, 25 آذر 1395.  
National 45. حسن قره خانی . علی همتی عفیف . محمدرضا اسدی
تبیین عوامل مدیریتی و ساختاری موثبر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
  Explain the managerial and structural factors affecting the development of financial support for badminton in Zanjan province

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی


تهران-ایران, 25 آذر 1395.  
National 44. حسن قره خانی . علی همتی عفیف . محمدرضا اسدی
تعیین مهمترین عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
Determining the most important factors affecting the development of financial support for badminton in Zanjan province

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی


تهران -ایران , 25 آذر 1395.  
National 43. حسن قره خانی
توسعه اقتصاد ورزش با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی
Development of sports economy with emphasis on private sector participation

پنجمین همایش ملی مدیریت ورزش کشور


مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان , کرمانشاه -ایران , 8 - 9 خرداد 1395.  
International 42. مرجان جسمانی ، مجید سلیمانی ، حسن قره خانی ، امین دهقان
اولویت بندی موانع اقتصادی توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان
Prioritization of economic barriers to the development of financial support for championship sports in Zanjan province

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران , 19 - 20 اسفند 1394.  
International 41. حجت محمدی مغانی ، نرگس ژاله باقی ، حسن قره خانی
ارتباط هوش و اخلاق سازمانی با خودکارآمدی شغلی معلمان تربیت بدنی
Relationship between organizational intelligence and ethics with job self-efficacy of physical education teachers

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و غلوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران , 19 - 20 اسفند 1394.  
International 40. جواد ساقی ، حسن قره خانی ، حسین پیمانی زاد ، طیبه سلیمانی
مقایسه نقش پیش برندگی و بازدارندگی عوامل فرهنگی و اجتماعی در خصوصی سازی ورزش
Comparison of the role of promotion and deterrence of cultural and social factors in the privatization of sports

نهمین همایش بین الملللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران , 19 - 20 اسفند 1394.  
International 39. پریسا قوامی ، کوروش ویسی ، حسن قره خانی
رتبه بندی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در ورزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در استان زنجان
Ranking of barriers to private sector participation in sports using hierarchical analysis in Zanjan province

نهمین همایش بین المللی تربیت بدین وعلوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران , 19 - 20 اسفند 1394.  
International 38. جواد ساقی ، حسن قره خانی ، شهرام فولادی ، اسماعیل قندهاری
مقایسه نقش پیش برندگی و بازدارندگی عوامل قانونی بر خصوصی سازی ورزش
Comparison of the role of promotion and deterrence of legal factors on the privatization of sports

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران , 19 - 20 اسفند 1394.  
International 37. مرجان جسمانی ، مجید سلیمانی ، حسن قره خانی ، امین دهقان
شناسایی موانع رسانه ای جذب و توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان
Identifying media barriers to attracting and developing financial support for championship sports in Zanjan province

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران  - 19 اسفند 1394.  
International 36. حسن قره خانی ، بهنام حیدری ، افسانه محمدی
رتبه بندی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان قزوین
Ranking of factors hindering private sector participation in sports in Qazvin province

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران -ایران , 19 - 20 اسفند 1394.  
National 35.  مرجان جسمانی ، مجید سلیمانی ، حسن قره خانی ، امین دهقان
اولیوت بندی موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی توسط صنایع استان زنجان
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی
دانشگاه شهید رجایی , تهران -ایران , 26 آذر 1394.  
National 34.  مرجان جسمانی ، مجید سلیمانی ، حسن قره خانی ، امین دهقانی
شناسایی موانع مدیریتی جذب و توسعه حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان زنجان
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی
دانشگاه شهید رجایی, تهران -ایران , 26 آذر 1394.  
National 33.  رضا سلیمانی مقدم ، حسن قره خانی 
بررﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور 
26 - 27 مهر 1394.  
National 32.  حسن قره خانی 
اولویت بندی موانع چهارگانه بکارگیری روش های تدریس فعال درس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی ایلام 
اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس 
26 - 27 مهر 1394.  
National 31.  حسن قره خانی 
مقایسه نقش پیش برندگی و بازدارندگی عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی در ساخت سالن های ورزشی مدارس 
  اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس 
ارومیه -ایران , 26 - 27 مهر 1394.  
National 30.  حسن قره خانی- فاطمه علیزاده-مجیدسلیمانی-عباس سلیمانی
بررسی و اولویت بندی  نحوه گذران و کیفیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان شهرها و روستاهای استان ايلام با تاکید بر فعالیت های ورزشی
Review and prioritize how to spend quality leisure and sports with emphasis on the activities of students in towns and villages in Ilam
همایش ملی ورزش و سلامت روانی
دانشگاه تهران , تهران-ایران, 9 - 10 خرداد 1394.  
National 29.  شاهین مصطفی پور انزل ، میر محمد کاشف ، حسن قره خانی 
میزان آگاهی ورزشکاران از مسئولیت های  حقوقی مربیان در قبال سلامتی آنان
اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
30 - 31 ارديبهشت 1394.  
National 28.  سیده پریسا قوامی ، کوروش ویسی ، حسن قره خانی
شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی (مورد استان زنجان)
اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
30 - 31 ارديبهشت 1394.  
National 27.  محمد رضا زاده ، حسن قره خانی ، هانیه کلی ارسی ، زینب ایده لویی 
ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
30 - 31 ارديبهشت 1394.  
National 26.  مجید سلیمانی ، حسن قره خانی، ناهید شرفی 
شناسایی موانع مرتبط با آموزنده در بکارگیری روش هاي فعال تدريس ازدیدگاه دبيـران تربيت بدني استان ايلام
اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
30 - 31 ارديبهشت 1394.  
National 25.  رضا سلیمانی ، حسن قره خانی ، زینب ایده لویی
ارزیابی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
30 - 31 ارديبهشت 1394.  
National 24.  حسن قره خانی . رضا سلیمانی . سودابه فولادی
بررسی موانع خلاقيت کارکنان ادراه کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش
نخستين همايش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد
 دي 1388.  
National 23.  حسن قره خانی
بررسی نقش امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس در افزایش علاقه مندی دانش آموزان به ورزش
اولین همایش بررسی راه های افزایش انگیزه و علاقه دانش آموزان به فعالیتهای ورزشی
  1387.  
National 22.  محمد احسانی . مجتبی امیری . حسن قره خانی
بررسی وضعیت ورزش حرفه ای کشور
اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران
تهران-ایران بهمن 1387.  
International 21.  حسن قره خانی . محمد احسانی . هاشم کوزه چیان
نقش خصوصی سازی باشگاه های فوتبال در توسعه و پیشرفت صنعت فوتبال
اولین همایش بین المللی خصوصی سازی فوتبال
تهران-ایران, 20 آذر 1387.  
National 20.  حسن قره خانی
بررسي و آسيب شناسي انگيزش شغلي مربيان تربيت بدني شهر تهران
اولین کنفرانس آموزش امور تربیتی کشور
تهران-ایران, 13 - 14 دي 1386.  
National 19.  حسن قره خانی . هاشم کوزه چیان . محمد احسانی
بررسي تاثير برخي متغيرهاي عيني بر روي انگيزش شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران
پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
بابلسر-ایران آذر 1386.  
National 18.  حسن قره خانی . هاشم کوزه چیان . محمد احسانی
بررسي ارتباط انگيزش شغلي دبيران تربيت بدني باعوامل انگيزشي - بهداشتي هرزبرگ
هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تبریز-ایران اسفند 1385.  
International 17.  حسن قره خانی . محمد احسانی . هاشم کوزه چیان
رتبه بندی مهمترین موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران
هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تهران-ایران اسفند 1388.  
International 16.  حسن قره خانی
شناسایی و رتبه بندی چالش های خصوصی سازی باشگاه های فوتبال
نخستین همایش بین المللی خصوصی سازی و سرمایه  گذاری در ورزش
تهران-ایران, 28 - 29 آذر 1391.  
International 15.  حسن قره خانی
شناسایی و رتبه بندی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال
نخستین همایش بین المللی خصوصی سازی و سرمایه  گذاری در ورزش
تهران-ا, 28 - 29 آذر 1391.  
International 14.  حسن قره خانی . محمد احسانی .هاشم کوزه چیان
 Privatization of football clubs in Iran : challenges and barriers
The International Congress on Science and Football
تهران-ایران, 1 - 3 November 2009.  
International 13.  مهدی نادری نسب . محمد احسانی . حسن قره خانی. محمد خبیری 
بررسی وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک فوتبال کشور
دومین همايش بین المللی علم و فوتبال
تهران-ایران, 15 آبان 1392.  
International 12.  حسن قره خانی . محمد احسانی .مهدی نادری نسب. نسرین فولادی . سو.دابه فولادی
رتبه بندی موانع اقتصادی مشارکت بخش خصوصی در فوتبال حرفه ای کشور
دومین همايش بین المللی علم و فوتبال
تهران-ایران, 15 آبان 1392.  
National 11.  حسن قره خانی . حمدالله الیاسی. رضا سلیمانی
ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و عملگرای مدیران مدارس با خلاقیت دبیران تربیت بدنی استان کهکیلویه و بویر احمد
اولین همایش ملی دانشگاه پیام نور لرستان
خرم آباد-ایران, 31 ارديبهشت - 1 خرداد 1393.  
National 10.  حسن قره خانی .سعید تلیابی . رضا سلیمانی
مقایسه بهره وری مالی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی استان کرمانشاه
اولین همایش ملی دانشگاه پیام نور لرستان
دانشگاه پیام نور, خرم آباد-ایران, 31 ارديبهشت - 1 خرداد 1393.  
National 9.  حسن قره خانی .مرجان جسمانی. مجید سلیمانی
مقایسه میزان اشتغالزایی باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان ایلام
اولین همایش ملی علم و پرورش اندام
تهران-ایران, 5 - 6 تير 1393.  
International 8.  مجید سلیمانی. .حسن قره خانی. محسن پیرهادی
تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر فعالیت باشگاه های بدن سازی شهرستان ایلام
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش
اهواز-ایران, 20 شهريور 1393.  
International 7.  فرزاد نوبخت.حسن قره خانی
بررسی ارتباط موفقیت و رویکرد کارآفرینانه درکسب و کارھای کوچک و متوسط ورزش
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 6.  حاتم اسد پور . حسن قره خانی .وحید کاروانی
مقایسه ناهنجاري هاي قامتی بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 5.  خدیجه حاجیلو . احمد رحمانی . حسن قره خانی
تمرینات یوگا تاب آوری و امید به زندگی بیماران سرطانی را بهبود می بخشد
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 4.  طیبه سلیمانی . حسن قره خانی . جواد ساقی . سودابه فولادی حیدرلو
نقش عوامل اقتصادی بر خصوصی سازی ورزش از دیدگاه کارشناسان ورزش
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 3.  طیبه سلیمانی . حسن قره خانی . جواد ساقی . سودابه فولادی حیدرلو
نقش عوامل ساختاری بر خصوصی سازی ورزش از دیدگاه کارشناسان ورزش
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 2.  حسن قره خانی . فرزاد نوبخت
طراحی مدل چالش های خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 1.  حسن قره خانی
طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی , تهران -ایران , 30 بهمن - 1 اسفند 1393.