خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24802   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

همکاری با رسانه های مختلف ورزشی

 

 

نام رسانه

موضوع گفتگو

نام برنامه

تاریخ

رادیو ورزش

نقش اقتصادی میزبانی مسابقات بین المللی

 

دانش و ورزش

چهارشنبه 4/4/91

رادیو ورزش

ثبات مدیریت در فدراسیون های ورزشی

همیشه با ورزش

دوشنبه28/4/91

رادیو ورزش

ورزش و توانمند سازی سالمندان

ورزش و خانواده

چهارشنبه 3/8/91

رادیو ورزش

سیستم جدید آموزش تربیت بدنی در مدارس

ورزش و خانواده

سه شنبه 18/7/91

رادیو ورزش

ورزش های خانوادگی

ورزش و خانواده

چهارشنبه 10/8/91

رادیو ورزش

ورزش و بازتوانی  شکستگی ها در سالمندان

ورزش و خانواده

چهارشنبه 17/8/91

رادیو ورزش

ورزش و یادگیری

ورزش و خانواده

چهارشنبه 24/8/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش

ورزش و خانواده

سه شنبه21/9/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش واترپلو

ورزش و خانواده

چهارشنبه28/9/91

رادیو ورزش

سوابق ورزشی خانواده ها و ارتباط ان با استعداد یابی

ورزش و خانواده

سه شنبه 5/10/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش شمشیربازی

ورزش و خانواده

سه شنبه12/10/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش شنا

ورزش و خانواده

سه شنبه19/10/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش وزنه برداری

ورزش و خانواده

سه شنبه26/10/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش دو و میدانی شاخه استقامت

ورزش و خانواده

سه شنبه3/11/91

رادیو ورزش

استعدادیابی ورزش سه گانه

ورزش و خانواده

سه شنبه10/11/91

رادیو ورزش

ورزش و تربیت نسل قهرمان ورزشی

ورزش و خانواده

چهارشنبه 18/11/91

رادیو ورزش

سن شروع تمرینات ورزشی

ورزش و خانواده

چهارشنبه 25/11/91

رادیو ورزش

نقش پایگاه های استعداد یابی ورزشی

ورزش و خانواده

چهارشنبه 4/2/92

رادیو ورزش

ورزش در پارک ها و بوستان ها

ورزش و خانواده

پنج شنبه12/2/92

رادیو ورزش

ورزش سالمندی و بیماری ها

ورزش و خانواده

سه شنبه31/2/92

رادیو ورزش

شناسایی استعداد های ورزشی کودکان

ورزش و خانواده

سه شنبه 21/3/92

رادیو ورزش

مشکلات پایگاه های استعداد یابی ورزشی

ورزش و خانواده

سه شنبه 17/3/91

رادیو ورزش

تاثیر ورزش بر خلاقیت کودکان

ورزش و خانواده

یکشنبه 26/3/92

رادیو ورزش

مشکلات خصوصی سازی ورزش

 

ورزش و اصل 44

 

یکشنبه 2/4/92

رادیو ورزش ورزش مدارس چگونه باشد؟ ورزش سلامت خانواده سه شنبه 22/7/93
رادیو ورزش ورزش تربیتی آینده سازان چهارشنبه 23/7/93
رادیو ورزش ضرورت ورزش برای خانواده ورزش سلامت و خانواده شنبه 26/7/93
رادیو ورزش نقش دانشگاه در توسعه ورزش ورزش سلامت و خانواده دوشنبه 28/7/93
رادیو ورزش اهمیت ورزش مدارس آینده سازان جمعه 16/8/93
رادیو ورزش مشکلات ورزش تربیتی ورزش سلامت و خانواده دوشنبه 19/8/93
رادیو ورزش تاثیر ورزش بر رشد تحصیلی دانش آموزان آینده سازان جمعه 23/8/93
رادیو ورزش مدیریت زمان برای ورزش ورزش سلامت و خانواده سه شنبه 27/8/93
رادیو ورزش تاثیر ورزش بر رشد ذهنی آینده سازان جمعه 30/8/93
رادیو ورزش تاثیر ورزش بر حس مسئولیت پذیری ورزش سلامت و خانواده شنبه93/9/1
رادیو ورزش تاثیر ورزش بر روجیه همکاری ورزش سلامت و خانواده شنبه 8/9/93
رادیو ورزش نقش والدین در ورزش مدارس آینده سازان جمعه 14/9/93
رادیو ورزش باید ها و نباید های ورزش دانشجویی صبح و ورزش یکشنبه 16/9/93
رادیو ورزش ورزش و روحیه جمعی آینده سازان جمعه 21/9/93
رادیو ورزش ورزش و رشد عاطفی و هیجانی ورزش سلامت و خانواده شنبه 22/9/93
رادیو ورزش ورزش و رشد اجتماعی کودکان آینده سازان جمعه 28/9/93
رادیو ورزش ورزش و قانون پذیری کودکان اینده سازان جمعه 93/10/12
رادیو ورزش ورزش و رشد عاطفی کودکان آینده سازان جمعه 93/10/19
رادیو ورزش برنامه ریزی در ورزش یک عصر خوب با ورزش چهارشنبه 93/10/17
رادیو ورزش ورزش و رشد شخصیت آینده سازان جمعه 93/12/1
رادیو ورزش ورزش پاک و معرفتی یک عصر خوب با ورزش شنبه 93/12/09
رادیو ورزش ورزش و امید به زندگی آینده سازان جمعه 22/12/93
 رادیو ورزش تاثیر ورزش مدارس بر ابعاد روانی دانش آموزان   آینده سازان  جمعه 29/12/93
رادیو ورزش تکامل اخلاقی کودکان و ورزش آینده سازان جمعه94/01/21
رادیو ورزش   آینده سازان جمعه 94/1/28
رادیو ورزش
ورزش ، سلامت و آموزش همگانی
پنجره ای رو به شب پنج شنبه 94/2/3
رادیو ورزش نقش مربیان ورزشی مدارس در تکامل اخلاقی دانش آموزان آینده سازان جمعه  94/2/4
رادیو ورزش اثرات فرهنگی ورزش در سطوح بین المللی فرهنگ و ورزش 94/1/24  
رادیو ورزش اهداف عمومی درس تربیت بدنی در مدارس ورزش دانش آموزی 94/1/26  
رادیو ورزش اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی در مدارس ورزش دانش آموزی 94/2/2  
رادیو ورزش نقش نگرش اولیا و دانش آموزان در تدوین اهداف درس تربیت بدنی ورزش دانش آموزی 94/2/9  
رادیو ورزش اهمیت و ضرورت برنامه ریزی درس تربیت بدنی در مدارس ورزش دانش آموزی 94/2/16  
رادیو ورزش ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در فدراسیون های ورزشی همیشه با ورزش 94/4/20  
رادیو ورزش مواد و برنامه های درس تربیت بدنی در مدارس ورزش دانش آموزی 94/4/23  
رادیو ورزش برنامه های پیشنهادی و آموزشی فعلی درس تربیت بدنی ورزش دانش آموزی 94/4/30  
رادیو ورزش روش های رایج تدریس درس تربیت بدنی ورزش دانش اموزی 94/5/13  
رادیو ورزش  همکاری همه جانبه در تدریس درس تربیت بدنی (نقش اولیا در تدریس )  ورزش دانش آموزی 94/5/20  
رادیو ورزش همکاری همه جانبه در تدریس درس تربیت بدنی (نقش مدیران و سایر عوامل اجرایی آموزشگاه ) ورزش دانش آموزی 94/5/27  
رادیو ورزش بازی های بومی و محلی ایران فرهنگ و ورزش 94/5/31  
رادیو ورزش همکاری همه جانبه در تدریس (نقش دانش آموزان) ورزش دانش آموزی 94/6/2  
رادیو ورزش مسئولیت های حقوقی و قانونی مربیان در تدریس ورزش دانش آموزی 94/6/10  
رادیو ورزش ضرورت توجه به ایمنی در ساعات درس تربیت بدنی مدارس ورزش دانش آموزی 16/6/94  
رادیو ورزش ورزش دانشجویی و دانش آموزی فرهنگ و ورزش 5/7/94  
رادیو ورزش راهکارهای ارتقا ایمنی در ورزش مدارس ورزش دانش آموزی 7/7/94  
رادیو ورزش نقش مربیان ورزش در ارتقا ایمنی ورزش مدارس ورزش دانش آموزی 14/7/94  
رادیو ورزش اصول انتخاب فعالیت های ورزشی (شاخص های جسمی و فیزیولوزیک) ورزش دانش آموزی 27/7/94  
رادیو ورزش   اصول انتخاب فعالیت های ورزشی (شاخص های روحی و روانی) ورزش دانش اموزی  11/8/94  
رادیو ورزش اصول انتخاب فعالیت های ورزشی (شاخص های اجتماعی ) ورزش دانش آموزی 18/8/94  
رادیو ورزش ضرورت و اهمیت طرح درس ورزش دانش آموزی 25/8/94  
رادیو ورزش مراحل یک جلسه تدریس ورزش دانش آموزی 2/9/93  
رادیو ورزش پژوهش در ورزش فرهنگ و ورزش 23/9/94  
رادیو ورزش اشتغال دانش آموختگان تربیت بدنی فرهنگ و ورزش 27/10/94  

همکاری با رادیو ورزش و برنامه های مختلف این شبکه ادامه دارد.