خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22549   بروزرسانی: 11-11-1401

Hassan GharehKhani
حسن قره خانی
استادیار

پست الکترونيکی
gharehkhani@znu.ac.ir      gharehkhani2006@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/gharehkhani-hassan

تلفن
02433054285   02433054105   +98 (0) 24 3305 4312

فکس
4312   +98 (0) 24 3228 4312

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان دانشکده علوم اجتماعی طبقه سوم گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، اتاق 610 کدپستی 38791--45371