خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24881   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بازی های بومی و محلی 2. مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 3. روش تحقیق 4. مدیریت تاسیسات و تجهیزات ورزشی 5. خصوصی سازی ورزش 6. اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش 7. تاریخ تربیت بدنی و ورزش8. اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی9. مدیریت مسابقات ورزشی10. زبان تخصصی 11. مدیریت اوقات فراغت