خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23266   بروزرسانی: 11-11-1401

Hassan GharehKhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2. روش تحقیق 3. مدیریت تاسیسات و تجهیزات ورزشی 4. خصوصی سازی ورزش 5. اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش 6. تاریخ تربیت بدنی و ورزش7. اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی8. مدیریت مسابقات ورزشی9. زبان تخصصی 10. مدیریت اوقات فراغت