خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24842   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

دبیر کارگروه اقتصاد ورزش شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

عضویت در شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

عضو کارگروه بررسی توانمندی علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

شورای آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

کمیته پژوهش و راهبردی فدراسیون کبدی

انجمن جامعه شناسی ورزشی ایران

انجمن پژوهشگران جوان پژوهشگاه تربيت بدني وزات علوم ، تحقیقات و فناوری

عضو هیات داوران و داور مقالات نخستین همایش سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله  علمی پژوهشی مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان

عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله علمی و پِژوهشی پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 

عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله علمی و پِژوهشی انگلیسی ... Applied Sport Science  Annals of

عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله علمی و پِژوهشی انگلیسی ...  New Studies in Sport Management

عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله علمی و پِژوهشی انگلیسی  Iranian Journal of Management Studies

عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله علمی انگلیسی    Research in Sport Management and Marketing

Journal of Advanced Sport Technology عضو هیات داوران و مشاوران علمی مجله علمی انگلیسی   

عضو هیات رئیسه نخستین همایش سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

عضو هیات رئیسه کنگره ملی دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

عضو هیات رئیسه و هیات داوران نخستین همایش تربیت بدنی مدارس

عضو هیات داوران همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عضو هیات رئیسه و  داوران همایش تربیت بدنی انجمن مدیریت ورزشی ایران

عضو هیات داوران اولین کنگره ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور دانشگاه آزاد لاهیجان

عضو هیات رئیسه و هیات داوران اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور