خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24432   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس , ایران , مدیریت ورزشی , 89-85
عنوان رساله : بررسی چالش ها و موانع توسعه خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران
زمینه رساله : مدیریت ورزش - اقتصاد ورزش و خصوصی سازی
استاد راهنما : دکتر محمد احسانی

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس , ایران , مدیریت ورزشی , 85-83
عنوان پایان نامه : بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس نظریه هرزبرگ
زمینه پایان نامه : مدیریت ورزش -مدیریت منابع انسانی
استاد راهنما : دکتر کوزه چیان

کارشناسی : تربیت معلم سبزوار , ایران , تربیت بدنی و علوم ورزشی , 81-77
عنوان پایان نامه : -
زمینه پایان نامه : -
استاد راهنما : -