بروزرسانی: 24-11-1397
معرفی گروه زیست فناوری

گروه زیست فناوری

 فعالیت­های پژوهشی گروه بیوتکنولوژی، خصوصا در دو آزمایشگاه پروتئومیکس و ژنومیکس، در­برگیرنده زمینه­های مختلف تکنولوژی بر­روی گیاهان، جانوران و میکروارگانیزم­ها، از قبیل تکنولوژی­های مبتنی بر پروتئین، DNA و RNA، بیوشیمی و آنالیزهای زیستی می­باشند. به­ واسطه اجرای پروژه ­های تحقیقاتی با حمایت مالی دانشگاه زنجان و یا سایر سازمان­ها، گروه بیوتکنولوژی دستاوردهای چشمگیری را خصوصا در  طیف متنوعی از علوم کشاورزی از قبیل اصلاح نژاد گیاه و دام، تنوع زیستی، بیوانفورماتیک و حفاظت گیاهان به دست آورده است. هدف اصلی این گروه در چشم­انداز آینده، فراهم آوردن امکان اجرای پروژه های پیشرفته زیستی در سطح ملی و بین المللی بوده و جهت نیل به این هدف، ما سعی در تکمیل تیم­های تحقیقاتی خود با نیروهای دارای پتانسیل بالای تحقیق خواهیم نمود.

 

 Department of Biotechnology

 The research activities conducted in the department of biotechnology, especially in two laboratories: proteomics and genomics include different areas on plants, animals and microorganisms such as protein, DNA and RNA based technology, biochemistry and bioanalysis. Through different projects granted from the University of Zanjan and / or other organizations, the department has made significant achievements in biotechnology specifically in the broad areas of agriculture such as plant and animal breeding, plant and microbial biodiversity, bioinformatics and plant protection. Our future primary goal is to facilitate high level biological research programs at both national and international levels. In order to reach this goal, we will try to complete our vacancies, with the candidates representing high research potential.

بازدید امروز: 2