خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن پژوهشکده فناوری های نوین زیستی    
سرپرست پژوهشکده

موحدی فاضل - مرتضی
movahedi@[at]znu.ac.ir
4246
معاون پژوهشکده

عمارلو - علی
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
مسئول دفتر پژوهشکده

روحی فر - کوروش
4254
ذیحسابی پژوهشکده

اشرفی - رقیه
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس

بهاری - عباس
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی

خلیفه - خسرو
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی

عمارلو - علی
4547
هیات علمی پژوهشی

بهاری - عباس
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
هیات علمی پژوهشکده

ربی انگورانی - حسین
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
کارشناس پژوهشکده

قصابی - سیده مهتاب
4250
آزمایشگاه ژنومیکس

-
4264
آزمایشگاه کشت بافت

-
4249
آزمایشگاه اکولوژی

-
4266
اتاق مدیران گروه

-
4251
آبدارخانه پژوهشکده

نجفلو - میثم
4257