راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن پژوهشکده فناوری های نوین زیستی    
سرپرست پژوهشکده

موحدی فاضل - مرتضی
movahedi[at]znu.ac.ir
4246
معاون پژوهشکده

عمارلو - علی
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
ذیحسابی پژوهشکده

اشرفی - رقیه
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس

بهاری - عباس
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی

خلیفه - خسرو
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی

عمارلو - علی
amarlou[at]znu.ac.ir
4547
هیات علمی پژوهشی

بهاری - عباس
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
هیات علمی پژوهشکده

ربی انگورانی - حسین
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
کارشناس پژوهشکده

قصابی - سیده مهتاب
icr[at]znu.ac.ir
4250
آزمایشگاه ژنومیکس

بهاری - عباس
‫bahari[at]znu.ac.ir
4264
آزمایشگاه کشت بافت

عمارلو - علی
amarlou[at]znu.ac.ir
4249
دفتر پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

قصابی - مهتاب
icr[at]znu.ac.ir
4254
آبدارخانه پژوهشکده

نجفلو - میثم
4257