بروزرسانی: 18-2-1395
اهداف گروه علوم زراعی

 

 

  1. مسئله شوري و شور شدگي خاكهاي منطقه متأسفانه در طي سالهاي اخير به دليل خشكسالي و كاهش بارندگي كه منجر به افزايش فشار بر استفاده از آبهاي زيرزميني شده است موجب شده تا آبهاي با كيفيت پائين نيز جهت توليدات كشاورزي مورد استفاده قرار گيرند. استفاده از چنين آبهايي همراه با پتانسيل شورشدگي كه از مشخصات بارز مناطق خشك و نيمه خشك است باعث شد، كه خطر مسئله شوري بتدريج رو به افزايش گذارد. در نتيجه ميزان توليدات زراعي و باغي كاهش يافته و حتي در پاره‌اي از شرايط منجر به حذف گياهان حساس به شوري گشته است. از سوي ديگر ضمن كاهش كميت محصول كيفيت آن نيز به سرعت تنزل پيدا مي‌كند. يكي از روشهاي مبارزه با مشكل عوامل استفاده از ارقام و واريته‌هاي متحمل است كه ضمن پايداري در محيطهاي شور بتواند عملكرد مناسبي را نيز ارائه نمايند. در همين راستا ضمن بازديد اعضاء محترم علمي پژوهشكده از مناطق شور و در حال شور شدن منطقة قزل اوزن مقرر شد تا ارزيابي برخي محصولات زراعي و مرتعي نسبت به شوري با سازمان جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي و امور دام استان بصورت طراحهاي مشترك انجام شود.
  2. وقوع خشكسالي‌هاي پي در پي در سالهاي اخير موجب شده تا توجه مسئولين محترم بخشهاي تصميم‌گيري و اجرايي كشاورزي معطوف استراتژيها و تاكتيكهايي نمايند كه باعث بهره‌وري مناسبتر گردد و به همين علت ضروري است تا محصولات و واريته‌هايي كه تحمل مناسبي را در مقابل خشكي دارند شناسايي نموده و در سالهاي كم باران و خشك با تغيير استراتژيها و تغيير واريته‌ها بتوان محصول مناسبي را توليد نمود. نظير بند فوق توافقهايي با مسئولين جهاد كشاورزي و منابع طبيعي به عمل آمده تا طرحهاي تحقيقاتي در اين زمينه انجام گيرد.
  3. كشور ايران سالانه حدود 1 ميليارد دلار صرف واردات روغنهاي گياهي و دانه‌هاي روغني مي‌نمايد. از كل نيازهاي روغني كشور تنها كمتر از 10 درصد آن در داخل كشور توليد مي‌شود. امروز يكي از سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي توسعه كشت دانه‌هاي روغني مي‌باشد. در بين دانه‌ها روغني، كلزا به دلايل متعددي از اولويت خاصي برخوردار بوده و سطح زير كشت آن در حال افزايش است. حال با توجه به توسعه كشت كلزا در كشور و در منطقه مشكلات مربوطه نيز به تدريج در حال گسترش مي‌باشد. براي اين منظور يك كار دسته جمعي جهت حل مشكلات اين گياه استراتژيك اعم از تاريخ كاشت تعين فواصل مناسب بين رديفي و روي رديفي، نيازهاي تغذيه‌اي، تحمل به سرما، مسائل آفات و بيماريها و … لازم مي‌باشد.
  4. استان زنجان جزء استانهاي پيشتاز در زمينة توليد حبوبات است. همين مسئله موجب شد تا اعضاء هيئت علمي دانشگاه زنجان و به طبع آن اعضاء پژوهشكده تلاش نمايند تا در جهت بررسي تعدادي از مشكلات اين گروه از گياهان زراعي پژوهشهايي را انجام دهند. لازم به ذكر است تعدادي از طرحهاي مربوطه به اتمام رسيده يا در دست تهية و ارائه گزارش نهايي است.

 

بازدید امروز: 2