خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
رئیس پورکوهزادRaispour[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید استادیاردانشکده علومزیست شناسی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شادمان لاکمه سریمحمدshadman@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شمسعلی Shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir