خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید استادیاردانشکده علومزیست شناسی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
تقویلیلاsangdehi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
رئیس پورکوهزادRaispour[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir