خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یوسفی افراشتهمجید.استادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
صدرامحمدm.sadra[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عباسیسعیدAbbasi.Saeed@Znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
مقدادیمجیدmeghdadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
امیریرضاrezaamidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
امیریمحسنamiriاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir