بروزرسانی: 21-12-1402
معرفی دانشگاه

دانشگاه زنجان در سال 1353 با هدف پرورش استعدادها از طريق آموزش و پژوهشهاي علمی به منظور كمك به تجهيز و تأمين نيروي انسانی متخصص مورد نياز كشور و ايجاد امكانات پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و درجهت افزايش توان علمی در زمينه علوم مختلف در شهر زنجان تاسيس گرديد. هم اكنون دانشگاه زنجان، كه با توجه به رتبه بندي Green Metric بعنوان سبزترين دانشگاه ايران شناخته می شود، وظيفه ي آموزش دانشجويان در رشته هاي مختلف، برقراري روابط دانشگاهی با دانشگاههاي داخل يا خارج از كشور از طريق قراردادهاي فرهنگی و دانشگاهی، تشكيل سمينارها و كنفرانسهاي علمی و آموزشی و ترجمه وتأليف كتب ونشريات در زمينه هاي مختلف علمی را جزو وظايف اصلی خود می داند. اين دانشگاه با مساحتی بالغ بر 400 هكتار، داراي ظرفيتهاي بسيار بالا در جهت توسعه ي فضاهاي مناسب آموزشی و رفاهی براي دانشجويان می باشد. امكانات مناسب و فضايی بسيار سبز و خارج از شهر، محيطی مناسب براي دانشجويان فراهم آورده است تا به دور از هياهوي شهر به علم آموزي و انجام پژوهش اهتمام ورزند. دانشمندان برتري چون پروفسور رمضانی، كه از چهره هاي علمی برجسته به شمار می آیند به امر تربیت دانشمندان جوان در دانشگاه زنجان مشغول هستند.اين دانشگاه در حال حاضر با بالغ بر 25 دانشگاه بين اللمللی تفاهم نامه  نامه ي تبادل دانشجو دارد.

تعداد تقريبی دانشجويان كل در حال حاضر: 10،000

 نام دانشكده ها: علوم انسانی، كشاورزي، علوم، مهندسی

زبان تحصيل: فارسی

توضيحات تكميلی:

 آموزش مجازي نداريم

 كشورهايی كه از آن ها دانشجو میپذيريم: همه ي كشورها

گنجايش كل خوابگاه: 4200

دولتی: 2380

خودگردان: 1820

انواع و گنجایش خوابگاه دختران:

ملکی:1330

خودگردان:768

انواع و گنجایش خوابگاه پسران:

دولتی:1050

خودگردان:830

خوابگاه متاهلی داريد: دردست اقدام

 انواع و گنجايش خوابگاه متاهلين: دولتی: 70 واحد سوئيتی

 رشته هاي مورد پذيرش دوره كارشناسی:

كشاورزي: مهندسی توليد و ژنتيك گياهی، علوم دامی ، مهندسی كشاورزي _علوم دامی، مهندسی علوم دامی، ترويج و آموزش كشاورزي پايدار، مهندسی كشاورزي_علوم باغبانی، علوم و مهندسی باغبانی، گياه پزشكی، مهندسی گياه پزشكی، علوم و مهندسی خاك، علوم و مهندسی آب، مهندسی كشاورزي_علوم وصنايع غذايی، علوم و مهندسی صنايع غذايی (كشاورزي)

علوم: آمار، آمار و كاربردها، شيمی محض، شيمی كاربردي، زيست شناسی، زيست شناسی سلولی و مولكولی، زيست شناسی گياهی، زيست شناسی جانوري، فيزيك، رياضيات وكاربردها، علوم كامپيوتر، زمين شناسی، علوم و مهندسی محيط زيست

علوم انسانی: كاردانی حسابداري، كارشناسی ناپيوسته حسابداري، حقوق، زبان وادبيات فارسی، جغرافيا، فلسفه وحكمت اسالمی، فلسفه و كلام اسلامی، علوم ورزشی، حسابداري، مديريت بازرگانی، مديريت صنعتی، مترجمی زبان انگليسی، زبان وادبيات انگليسی، روانشناسی، علوم تربيتی، تاريخ تمدن ملل اسالمی، تاريخ و تمدن ملل اسالمی، اقتصاد

مهندسی: مهندسی مواد و متالورژي، مهندسی عمران، مهندسی معماري، مهندسی برق -كنترل، مهندسی برق، مهندسی برق – مخابرات، مهندسی برق _ قدرت، مهندسی برق -الكترونيك، مهندسی مكانيك، مهندسی كامپيوتر، مهندسی نقشه برداري، مهندسی معدن، مهندسی شيمی، مهندسی صنايع، نقاشی، هنر اسالمی

رشته هاي مورد پذيرش دوره كارشناسی ارشد:

كشاورزي: مهندسی كشاورزي _بيوتكنولوژي كشاورزي، ژنتيك و به نژادي گياهی، اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعی، اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعی، اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف هاي هرز، مهندسی كشاورزي_علوم دامی گرايش اصالح نژاد دام، علوم دامی گرايش تغذيه دام، مهندسی كشاورزي _علوم دامی گرايش تغذيه طيور، علوم دامی گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور، علوم دامی گرايش تغذيه طيور، علوم دامی گرايش فيزيولوژي دام وطيور، علوم دامی گرايش زنبور عسل، مهندسی كشاورزي-توسعه روستايی، ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعی، ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست، علوم و مهندسی باغبانی گرايش درختان ميوه، علوم و مهندسی باغبانی گرايش سبزي ها، علوم و مهندسی باغبانی گرايش گياهان زينتی، علوم و مهندسی باغبانی گرايش گياهان دارويی، علوم و مهندسی باغبانی گرايش توليدات محصوالت گلخانه اي، مهندسی كشاورزي- بيماري شناسی گياهی، مهندسی كشاورزي-حشره شناسی كشاورزي، مهندسی كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمی ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، مهندسی كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك، مهندسی كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك، مهندسی كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابی، علوم ومهندسی آب گرايش آبياري زهكشی، علوم ومهندسی آب گرايش سازه هاي آبی، علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش فناوري مواد غذايی، علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش صنايع غذايی

علوم: آماررياضی، آمار گرايش آمار رياضی، علم داده، شيمی تجزيه، شيمی ـ گرايش شيمی فيزيك، شيمی گرايش شيمی تجزيه، شيمی گرايش شيمی معدنی، شيمی كاربردي، شيمی معدنی، شيمی گرايش شيمی كاربردي، شيمی گرايش شيمی آلی، نانوشيمی، شيمی گرايش شيمی پليمر، بيوشيمی، زيست شناسی گياهی گرايش فيزيولوژي، زيست شناسی جانوري گرايش بيوسيستماتيك، فيزيك گرايش فيزيك هسته اي، فيزيك گرايش اپتيك و ليزر، فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك، فوتونيك، نانوفيزيك، فيزيك گرايش گرانش و كيهانشناسی، رياضی كاربردي، رياضی كاربردي_گرايش آناليزعددي، رياضيات و كاربردها گرايش آناليز، رياضی كاربردي گرايش رمز و كد، زمين شناسی گرايش پترولوژي، زمين شناسی گرايش زمين شناسی اقتصادي، علوم زمين گرايش پترلوژي، علوم زمين گرايش زمين شناسی اقتصادي، علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسی، علوم محيط زيست

علوم انسانی: زبان وادبيات فارسی، جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري، جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري، جغرافيا و برنامه ريزي روستايی گرايش مديريت توسعه پايدار روستايی، جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري گرايش برنامه ريزي فضايی و مجتمع هاي گردشگري، آب و هواشناسی گرايش سينوپتيك، آب و هواشناسی گرايش تغيير اقليم، آب و هواشناسی گرايش آب و هواشناسی محيطی، ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط، جغرافيا و برنامه ريزي روستايی گرايش برنامه ريزي كالبدي _ فضايی، جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري برنامه ريزي مقصد، اخالق گرايش فلسفه اخالق، فلسفه دين، فلسفه و كالم اسالمی، فيزيولوژي ورزشی گرايش فيزيولوژي ورزشی كاربردي، فيزيولوژي ورزشی گرايش فيزيولوژي فعاليت بدنی و تندرستی، فيزيولوژي ورزشی گرايش فيزيولوژي ورزشی و تندرستی، مديريت منابع انسانی گرايش مديريت منابع انسانی اسالمی، مديريت دولتی گرايش مديريت تحول، مديريت بازرگانی گرايش بازاريابی، مديريت بازرگانی گرايش مديريت استراتژيك، مديريت دولتی گرايش مديريت رفتار سازمانی، آموزش زبان انگليسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربيتی، تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمی، تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمی، علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري.

مهندسی: مهندسی مواد گرايش شناسايی و انتخاب مواد مهندسی، مهندسی عمران گرايش سازه، مهندسی عمران گرايش ژئوتكنيك، مهندسی عمران گرايش مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكی، مهندسی عمران گرايش راه و ترابري، مهندسی عمران گرايش زلزله، مهندسی معماري، مهندسی معماري گرايش پايداري، مهندسی پزشكی گرايش بيو الكتريك، مهندسی برق گرايش كنترل، مهندسی برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك، مهندسی برق گرايش سيستم هاي الكترونيك ديجيتال، مهندسی برق گرايش سيستم هاي قدرت، مهندسی برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكی، مهندسی برق گرايش مخابرات ميدان و موج، مهندسی مكانيك گرايش طراحی كاربردي، مهندسی مكانيك گرايش ساخت وتوليد، مهندسی مكانيك گرايش تبديل انرژي، مهندسی كامپيوتر _نرم افزار، مهندسی كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك، مهندسی عمران _نقشه برداري _ژئودزي، مهندسی نقشه برداري گرايش ژئودزي، مهندسی نقشه برداري گرايش سيستم هاي اطالعات مكانی )GIS)، مهندسی معدن - مكانيك سنگ، مهندسی معدن گرايش استخراج مواد معدنی، مهندسی شيمی گرايش نانو فناوري، مهندسی برق گرايش سيستم هاي قدرت، مهندسی عمران گرايش سازه،

رشته هاي مورد پذيرش دوره دكتري:

رشته هاي مورد پذيرش دوره دكتري: كشاورزي: بيوتكنولوژي كشاورزي، زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعی، اصالح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري، زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعی، اصالح نباتات، زراعت، ژنتيك و به نژادي گياهی، اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعی، اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعی، علوم دامی _تغذيه دام، تغذيه دام، اصالح نژاد دام، علوم دامی گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور، علوم دامی گرايش تغذيه طيور، توسعه كشاورزي، ترويج و آموزش كشاورزي، ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعی، ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست، علوم باغبانی گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه، علوم ومهندسی باغبانی فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغبانی، علوم ومهندسی باغبانی گرايش اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغبانی، بيماري شناسی گياهی، بيماري شناسی گياهی گرايش قارچ شناسی و بيماري شناسی گياهی، علوم خاك گرايش پيدايش، رده بندي و ارزيابی خاك، مديريت حاصلخيزي خاك گرايش شيمی و آلودگی خاك ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، مديريت خاك گريش ارزيابی اراضی و پدومتري، مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك، مديريت منابع خاك، مديريت منابع خاك _منابع خاك و ارزيابی اراضی، مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك _ شيمی ، حاصل خيزي و تغذيه گياه، مديريت منابع خاك _ فيزيك و حفاظت خاك، تغذيه دام، علوم دامی گرايش تغذيه طيور.

علوم: شيمی تجزيه، شيمی آلی، شيمی_شيمی پليمر، شيمی كاربردي، شيمی معدنی، شيمی فيزيك، شيمی_شيمی فيزيك، شيمی_شيمی آلی، شيمی_شيمی معدنی، شيمی_شيمی تجزيه، فيزيك گرايش اتمی و ملكولی، فيزيك گرايش حالت جامد، فيزيك گرايش ماده چگال، فيزيك_گرايش فيزيك نجومی، علوم وفناوري نانو _ نانوفيزيك_ نانوساختارها، علوم وفناوري نانو - نانوفيزيك گرايش نانوفتونيك، فيزيك گرايش اپتيك و ليزر، فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك، فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال، نانوفيزيك – نانوفوتونيك، نانو فيزيك _ نانوساختارها، رياضی محض گرايش آناليز، رياضی محض گرايش جبر، رياضی _گرايش كاربردي، رياضی كاربردي، رياضی محض گرايش هندسه، رياضی هندسه توپولوژي، رياضی آناليز

علوم انسانی: زبان وادبيات فارسی، جغرافياوبرنامه ريزي شهري، جغرافياوبرنامه ريزي روستايی، آب وهواشناسی، آب و هواشناسی گرايش تغييرات آب و هوايی، آب و هواشناسی گرايش مخاطرات آب و هوايی، الهيات ومعارف اسالمی_ فلسفه وكالم اسالمی، فلسفه و كلام اسلامی

مهندسی: مهندسی عمران گرايش سازه هاي هيدروليكی، مهندسی عمران گرايش سازه، مهندسی عمران گرايش ژئوتكنيك، مهندسی عمران گرايش مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكی، مهندسی عمران گرايش راه و ترابري، مهندسی برق گرايش الكترونيك، مهندسی برق گرايش قدرت، مهندسی برق گرايش كنترل، مهندسی مكانيك گرايش طراحی كاربردي، مهندسی مكانيك گرايش ساخت وتوليد، مهندسی مكانيك گرايش تبديل انرژي، مهندسی كامپيوتر گرايش هوش مصنوعی، مهندسی كامپيوتر.

ميانگين هزينه هاي تحصيل دوره كارشناسی:

300 الی 350 دلار برای هر ترم

ميانگين هزينه هاي تحصيل دوره كارشناسی ارشد:

500 الی 600 دلار برای هر ترم

ميانگين هزينه هاي تحصيل دوره دکتری:

800 الی 1000 دلار برای هر ترم

توضيحات تكميلی:

ژتون و سلف غذاخوري: به تعدادکافی وجود دارد

براي دانشجويان افغانستانی، در هر ترم 100 دلار تخفيف منظور می گردد.

امكانات رفاهی:

استخر، زمين فوتبال، باغ رفاهی، باشگاه ورزشی مجزا براي خانمها و آقايان، بازارچه ي درون دانشگاه، پيست دو و ميدانی، پيست اسب سواري

آدرس دانشگاه: كيلومتر 6 جاده ي قديم زنجان-تبريز، بلوار دانشگاه

ایمیل امور بین الملل: international@znu.ac.ir

نام و نام خانوادگی مدیر امور بين الملل: دکتر مهدي نصيري

كارشناس امور بين الملل:

 سهيلا مزين          33052561 (024)

فرهاد مردانه          33052546 (024)

بازدید امروز: 2