خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومفیزیک
شادمان لاکمه سریمحمدshadman@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
خلیفهخسروkhalifeh[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شکریعلیa.shokri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
جاویدفخربیتاbjavid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
حسینیمیر وحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حشمتیعمرانheshmati[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
کولاییمحمدmkoulaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
بیاتعلیabayat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیم زادهامیرمرتضیamir.azimzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir