خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 12-7-1398
جزییات شبکه

شماره

نام ساختمان

تعداد رک

تعداد پچ پنل

تعداد سویچ

متراژ کابل

نوع اتصال

1

ساختمان مهندسی

2

7*24

6

10080 متر

فیبر نوری

2

ساختمان مکانیک

2

؟

2

5760 متر

فیبر نوری

3

ساختمان عمران

3

6*24

5

8640 متر

فیبر نوری

4

ساختمان علوم انسانی جدید

1

5*24

3

7200 متر

فیبر نوری

5

ساختمان فیزیک

2

8*24

6

11520 متر

فیبر نوری

6

ساختمان شیمی

2

5*24

2

7200 متر

فیبر نوری

7

ساختمان ریاضی

1

3*24

2

4320 متر

فیبر نوری

8

ساختمان زمین شتاسی

1

7*24

3

10080 متر

فیبر نوری

9

ساختمان IT

1

4*24

2

5760 متر

فیبر نوری

10

ساختمان مرکز رشد

1

3*24

1

4320 متر

فیبر نوری

11

ساختمان کتابخانه مرکزی

1

3*24

3

2300 متر

فیبر نوری

12

ساختمان کوی اساتید

2

5*24

3

7200 متر

فیبر نوری

13

ساختمان خوابگاه 6

1

2*24

1

1050 متر

فیبر نوری

14

ساختمان خوابگاه 1و2

2

2*24

1

1000 متر

فیبر نوری

15

ساختمان خوابگاه 3

1

2*24

1

800 متر

فیبر نوری

16

ساختمان خوابگاه برادران

1

2*24

2

800 متر

فیبر نوری

17

ساختمان مرکزی

2

18*24

5

25920 متر

فیبر نوری

18

ساختمان کشاورزی

5

21*24

10

30240 متر

فیبر نوری

19

ساختمان علوم انسانی قدیم

2

4*24

4

5760 متر

فیبر نوری

20

ساختمان امور دانشجویی

1

5*24

3

7200 متر

فیبر نوری

21

ساختمان پژوهشکده

1

4*24

2

5760 متر

فیبر نوری

22

ساختمان مزرعه

1

2*24

1

2880 متر

فیبر نوری

23

ساختمان تربیت بدنی

1

1*24

1

960 متر

وایرلس

24

ساختمان انبار دانشجویان

1

1*24

1

120 متر

فیبر نوری

25

ساختمان انبار کل

1

1*24

1

240 متر

فیبر نوری

26

ساختمان نگهبانی

1

1*24

1

20 متر

فیبر نوری

27

ساختمان مزرعه آموزشی

1

-

1

120 متر

وایرلس

28

ساختمان علوم اجتماعی

2

14*24

6

1035متر

فیبر نوری

29

ساختمان دانشکده معدن

3

15#24

6

10300 متر

فیبر نوری

30

ساختمان دانشکده کشاورزی جدید

2

16*24

6

11000 متر

فیبرنوری

31

ساختمان دانشکده کشاورزی جدید 2

1

12*24

4

9500 متر

فیبر نوری

32

ساختمان دانشکده معماری و هنر

3

18*24

6

14000 متر

فیبر نوری

33

ساختمان اداری فنی

2

12*24

6

9300 متر

فیبر نوری

34

ساختمان مشاوره

1

2*24

1

2300 متر

فیبر نوری

35

ساختمان مهمانسرای اساتید

1

1*24

1

1800 متر

فیبر نوری

36

خوابگاه دانشجویان دکتری

2

2*24

2

987 متر

وایرلس

37

کارگاه آموزشی(جنب گلخانه)

1

1*24

-

-

فیبر نوری

38

مرکز هوا شناسی

-

-

1

40 متر

وایرلس

39

ساختمان مرغداری

-

-

-

40 متر

وایرلس

40

ساختمان فروشگاه

1

1*24

1

2000 متر

وایرلس

41

ساختمان نقلیه

-

-

1

120 متر

وایرلس

42

ساختمان جهاد دانشگاهی

-

-

-

60 متر

وایرلس

43

ساختمان رفاهی

1

1*24

1

120 متر

وایرلس

44

ساختمان تعمیرگاه

-

-

-

40 متر

وایرلس

45

کیوسک کار گزینی

-

-

-

20 متر

وایرلس

46

باغ رفاهی

-

-

1

387 متر

وایرلس

47

ساختمان مسجد دانشگاه

-

-

-

40 متر

وایرلس

48

ساختمان سرپرستی خوابگاه خواهران

1

1*24

1

140 متر

وایرلس

49

ساختمان تربیت بدنی خواهران 2

1

1*24

1

90 متر

وایرلس

 

 

بازدید امروز: 5