بروزرسانی: 11-5-1402
نمایندگان بروز رسانی وب سایت واحدها و راهنمای تلفن دانشگاه

واحد سازمانی

نام نماینده

تلفن

روابط عمومی خانم اشتری
2442
معاونت اداری-مالی آقای محمود جعفری
2718
معاونت آموزشی آقای سلیمانی
خانم بازرگان
2740
2695
معاونت دانشجوئی خانم صمدی
2255
معاونت پژوهشی خانم نصر
2641
مدیریت نظارت ارزیابی  
 
مدیریت برنامه، بودجه خانم سلمانیان 2744
معاونت فرهنگی آقای محسن موسوی 2412
دانشکده مهندسی خانم شکرائي
2769
دانشکده علوم آقاي مظفري
2541
4011
دانشکده کشاورزی آقای مرادی
2738
دانشکده علوم انسانی آقای رضائی
خانم قزلباش
4123
4125
پردیس آقای حسن سلیمانی
2740
پژوهشکده آقای روحی فر
4254
امور رفاهی آقای خدایی
2457
اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای کیومرثیان
2232
بسیج کارکنان    
دبیرخانه جذب هیأت علمی آقای مسعود اسکندری 2683
دبیرخانه هیأت امناء خانم سلمانیان 2744
کتابخانه مرکزی آقای سید علی النقی نبوی
2630
دفتر نهاد خانم وفا
2856
تربیت بدنی خانم فاطمه محمدی
2324
مرکز رشد خانم نجفلو
2750
رصدخانه دانشگاه آقای محمود حسنی
4184
روابط بین الملل خانم مزین
2593
طرحهای عمرانی خانم زهرا محمدی
2313
حراست آقای منصور علوی
2547
انجمن حامیان  
 
موزه خانم سلطانی
4243
مرکز انفورماتیک خانم شکوری نیا
2392

بازدید امروز: 3