بروزرسانی: 30-10-1402
آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي خدماتی


آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

 

عنوان آزمايشگاه: آزمايشگاه آنالیز دستگاهي          Instrumental Analysis Lab

مسئول آزمايشگاه: سكينه محمدي

شماره تماس: 02433052586    آدرس ایمیل: s.mohammadi@znu.ac.ir

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس:

آز- شيمي تجزيه 3 براي دانشجويان مقطع كارشناسي شيمي

ارائه خدمات آناليزي با دستگاه های موجود جهت پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي

آنالیز کمی و کیفی نمونه هاي سازمان ها و موسسات خارج از دانشگاه


در اين آزمايشگاه واحد درسي آز- شيمي تجزيه 3 در طول ترم در گروه هاي مختلف براي دانشجويان مقطع كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارائه شده و دانشجويان در زمينه كار با دستگاه هاي مربوطه آموزش داده مي شوند.
با استفاده از دستگاه های موجود در آزمايشگاه بر روي نمونه هاي مربوط به كارهاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي و همچنين نمونه هاي خارج از دانشگاه كار شناسايي و تجزيه اي انجام مي شود. از اهم اين فعاليت ها گرفتن طيف IR ، طيف UV ، تعیین غلظت عناصر مختلف در نمونه با سنجش ميزان جذب و نشر، مطالعه الکتروشیمیایی و مطالعه بر روی نمونه از طریق کروماتوگرام GC است.

 

 

 

امكانات و تجهيزات اصلي موجود (مناسب جهت درج در وب سايت):

نام دستگاه به فارسي

نام دستگاه به لاتين

توضيحات

طيف سنج جذب اتمی

Atomic Absorption spectrometer

 

نشر شعله‌اي

Flame photometer

 

گرماسنج روبشی تفاضلی

Differential scanning calorimeter (DSC)

 

پتانسیواستات-گالوانواستات

Potentiostat-galvanostat

 

طيف نورسنج ماوراء بنفش -مرئي

UV- Visible spectrophotometer

 

طيف سنج مادون قرمز

FT-IR Spectrometer

 

کروماتوگرافی گازی

Gas chromatography(GC)

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-