بروزرسانی: 4-9-1402
مدیریت گروه زیست شناسی


مدیریت گروه

دکتر قاسم محمدی کاشانی

http://www.znu.ac.ir/members/kashani_ghasem

تلفن
  (+98) 24 3305 2618
   
ايميل
kashani_gm@znu.ac.ir      gmkashani@gmail.com

 

مدیریت دوره هاي پيشين
http://www.znu.ac.ir/members/jafarian-vahab دکتر وهب جعفریان مدیریت گروه 98-1401
http://www.znu.ac.ir/members/kashani_ghasem دکتر قاسم محمدی کاشانی مدیریت گروه 96-98
http://www.znu.ac.ir/members/aghaei_keyvan کیوان آقائی جوبنی
مدیریت گروه 94-96
http://www.znu.ac.ir/members/khalifeh.khosrow
مدیریت گروه 91-94
http://www.znu.ac.ir/members/ghasemian_forouzan
مدیریت گروه 86-91
http://www.znu.ac.ir/members/eskandary
مدیریت گروه 84-86
http://www.znu.ac.ir/members/moradi_mohammad

مدیریت گروه  81-84

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-