بروزرسانی: 18-2-1403
دروس

 

برنامه درسی زمین شناسی - کارشناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   سرفصل جدید دروس دوره کارشناسی زمین شناسی 1400 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی دوره کارشناسی زمین شناسی بعد از 1400 به تفکیک ترم  

 

برنامه درسی زمین شناسی - کارشناسی ارشد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پترولوژی
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پترولوژی دروس به تفکیک ترم 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی به تفکیک ترم 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی به تفکیک ترم

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-