بروزرسانی: 27-3-1399
فرمها و آیین نامه ها

فرمها

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

فرم  تقاضای دفاع از پیشنهاده دکتری
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png فرم انتخاب استاد راهنما  دانشجویان دکتری
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png فرم پیشنهاده پژوهشی ارشد دکتری
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png فرم تغییر پیشنهاده پژوهشی
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png فرم تقاضای امتحان جامع  دکتری
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png فرم درخواست دفاع از رساله دکتری جهت طرح در جلسه گروه
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png فرم کارآموزی دانشجویان کارشناسی
   

 آیین نامه های گروه شیمی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

شرط دفاع دانشجویان دکتری شیمی ورودی 96 به بعد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

نحوه دفاع از رساله دکتری

بازدید امروز: 7


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-