خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره اموال    
سرپرست اداره اموال و انبار
آدینه - جواد       
4429
کارشناس اموال و انبار
ندرخانی - محمد       
4461
کارشناس اموال و انبار
رضائی - رضا       
4711
کارشناس اموال و انبار
تیموریان - رضا       
4238
انباردار 1
حسینی - رسول        
4460