خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی    
رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگی
خدائی - علی اکبر       
4466
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمی
خدائی - رضا       
2314
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
مسرور - سیروس       
2316
مهمانسرای اشراق
آقای شهیدی - مهمانسرا       
2229
مهد کودک
کابلی - ندا       
2420