خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری    
مسئول نهاد
قره داغی - علی       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2455
مدیر اجرایی
بهنام - صمد       
samadbehnam14[at]znu.ac.ir
2344
مسئول واحد خواهران
خان محمدی - حبیبه       
2746
کارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانی
وفا - اعظم       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2856
مسئول امور دفتری
محمدی - محمدحسین       
2455
دفتر مرکر نیکوکاری منا
تبریزی - سیمین       
2854