خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مراکز تحقیقاتی و پژوهشی    
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته         
تلفن تماس :
- آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته       
4219
مرکز ایلخانی شناسی         
آدرس پستی: دانشگاه زنجان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دفتر گروه پژوهشی
نمابر: 32283201    ای‌میل: ilkhanid[at]znu.ac.ir
دفتر گروه پژوهشی
بیات - مسعود       
ilkhanid[at]znu.ac.ir
4308
آزمایشگاه تکنولوژی ساخت افزایشی         
ای‌میل: znuaml[at]gmail.com
آزمایشگاه مکاترونیک گروه مکانیک         
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگ         
آدرس پستی: زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده تبریز دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگ
کارشناس
-        
1111
مسئول آزمایشگاه
-        
2222