خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه    
رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه
صفری - حسین        
safari[at]znu.ac.ir
4774
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه
هاشمی - زهرا       
zhashemi[at]znu.ac.ir
4773
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه
اصغری - فاطمه       
f.asghari[at]znu.ac.ir
4772