خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مرکز فناوری اطلاعات    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - جنب کتابخانه مرکزی - مرکز فناوری اطلاعات - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283079    
مدیر انفورماتیک
حق زاد کلیدبری - سجاد       
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل
سیفائی - مریم       
mailadmin[at]znu.ac.ir
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
master[at]znu.ac.ir
2392
پشتیبانی اینترنت و آنتی ویروس
حاتمی - محمد       
admin[at]znu.ac.ir
2379
پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنت
برجی - بهزاد       
netmaster[at]znu.ac.ir
2700