خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت امور آموزشی    
مدیر آموزش
آقامحمدی - علی       
2335
معاون مدیر آموزش
سلیمانی فرد - حسن       
soleymani[at]znu.ac.ir
2740
اداره دانش آموختگان            
سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
منتخبی - مهدی       
2729
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر
عبدی - فریبا       
2597
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشی
نوری - محمود       
2293
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
شامی - محمدرضا       
2743
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
حمزه لو - زینب       
2671
اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره
بهرامی - فاطمه       
2605
کارشناس
قاسمی - فضل اله       
2376
کارشناس
تنها - فرحناز       
2728
اداره حین تحصیل            
مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )
بازرگان - مریم       
2695
کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )
مسعودی - فاطمه       
2596
واحد نظام وظیفه            
کارشناس
کمالی - علی       
2798
دبیرخانه            
کارشناس دبیرخانه
کریمی - اعظم       
2282
کارشناس دبیرخانه
احمدی - نسرین        
2736
بایگانی            
بایگانی آموزش
طاهری - سیدجعفر       
2296
بایگانی آموزش
احمدی - جمال       
2312