خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن پژوهشکده فناوری های نوین زیستی    
سرپرست پژوهشکده
موحدی فاضل - مرتضی       
movahedi@[at]znu.ac.ir
4246
معاون پژوهشکده
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
مسئول دفتر پژوهشکده
روحی فر - کوروش       
4254
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی
خلیفه - خسرو       
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
4547
هیات علمی پژوهشی
بهاری - عباس        
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
هیات علمی پژوهشکده
ربی انگورانی - حسین        
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
آزمایشگاه ژنومیکس
-        
4264
آزمایشگاه کشت بافت
-        
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
زمانلو - بهروز       
4257
اساتید گروه بیوانفورماتیک
اساتید گروه بیوتکنولوژی
   عباس بهاری4253
   علی عمارلو4247
اساتید گروه علوم زراعی
   حسین ربی انگورانی
اساتید گروه علوم دامی
اساتید گروه گیاهان دارویی