خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن پژوهشکده فناوری های نوین زیستی    
سرپرست پژوهشکده
موحدی فاضل - مرتضی       
movahedi@[at]znu.ac.ir
4246
معاون پژوهشکده
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی
خلیفه - خسرو       
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4547
هیات علمی پژوهشی
بهاری - عباس        
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
هیات علمی پژوهشکده
ربی انگورانی - حسین        
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
کارشناس پژوهشکده
قصابی - سیده مهتاب       
icr[at]znu.ac.ir
4250
آزمایشگاه ژنومیکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4264
آزمایشگاه کشت بافت
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
نجفلو - میثم       
4257
اساتید گروه بیوانفورماتیک
اساتید گروه بیوتکنولوژی
   عباس بهاری4253
   علی عمارلو4247
اساتید گروه علوم زراعی
   حسین ربی انگورانی
اساتید گروه علوم دامی
اساتید گروه گیاهان دارویی