خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دانشکده‎ها    
دانشکده مهندسی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283204    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
مرادلو - امیرجواد       
ajmoradloo[at]znu.ac.ir
2413
مسئول دفتر ریاست
مهاجری - خدیجه       
2413
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
nazari[at]znu.ac.ir
2838
دفتر مشاوره
-        
4139
دفتر نظام مهندسی
صیدی - محمدرضا       
4132
دفتر فنی و حرفه ای
-        
2490
انتشارات
-        
2510
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
طاهرخانی - حسن       
taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir
2810
کارشناس پژوهش
شاکری - صفورا       
shakeri[at]znu.ac.ir
2768
واحد انفورماتیک
شکرائی - حمیده       
eng_admin[at]znu.ac.ir
2769
سایت های دانشکده
نجفی - الهام       
elham.najafi[at]znu.ac.ir
4349
كتابخانه
سلطانی - اعظم       
2573
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
یارقلی - مصطفی       
yargholi[at]znu.ac.ir
2384
کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)
اسکندری - فریدون       
2384
مسئول آموزش (برق)
فرخپور - نسرین       
2448
کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)
آخوندی - جواد       
2505
کارشناس آموزش (کامپیوتر)
محمدی - سودابه       
4796
   امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
محمدی - حسین       
2498
مسئول تداركات و امور عمومي
کرمی - بهروز       
2487
آبدارخانه ساختمان اداری
-        
4072
آبدارخانه ساختمان برق
-        
4141
آبدارخانه ساختمان عمران
-        
2549
آبدارخانه ساختمان مکانیک
-        
2491
   حراست دانشکده            
کارشناس حراست
میرزایی - امیر        
2483
نگهباني ساختمان برق
-        
2320
نگهباني ساختمان عمران
-        
2484
دانشکده کشاورزی         
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283202    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
شمس - علی       
2348
مسئول دفتر ریاست
خدایی - جبار       
2348
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2227
      امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
احمدی - اصغر       
2278
آبدارخانه ساختمان اداری
رضاخانی -        
2382
آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزی
حیدری -        
4544
کارپردازی
خدایی - بهمن       
2226
آبدارخانه
باقری -        
2381
مسئول امور عمومي دانشکده جدید
قزلباش - غلامرضا       
4551
کارشناس روابط عمومي
اسلامی - علي       
2211
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
کولیوند - داود        
2804
کارشناس پژوهش
شکوری - فاطمه       
2553
واحد انفورماتیک
مرادی - محمود       
2481
كتابخانه
سعادتی - عادل       
2461
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
بادسار - محمد        
2818
مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی
قوامی - سید علی        
2398
کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )
قوامی - سید علی        
2398
کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکی
باقری - لیلا       
2240
کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)
شفیعی - زهرا       
4554
      گروههای آموزشی            
   ساختمان مزرعه            
مدیر مزرعه
زحمتکش - داود       
4387
دفتر مزرعه
طارمی -        
4388
کارشناس دام
علیاری - داود       
4386
گاوداری
-        
4393
مسئول زراعت مزرعه
-        
4392
مزرعه تحقیقاتی
-        
4049
کارشناس گوسفند داری
-        
4391
گوسفند داری
-        
4393
آبدارخانه مزرعه
-        
4390
دانشکده علوم         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283203    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
سید دراجی - میر سعید       
dorraji[at]znu.ac.ir
2355
مسئول دفتر ریاست
محمدی - سمیرا       
2355
رصدخانه
حسنی - محمود       
observatory[at]znu.ac.ir
4184
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
nazari[at]znu.ac.ir
2838
اتاق بسیج
-        
2486
انتشارات
-        
2216
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
زهدی - افشین        
afshin.zohdi[at]znu.ac.ir
4725
کارشناس پژوهش
پناهی - فاطمه        
R_Scn[at]znu.ac.ir
2633
کارشناس انفورماتیک دانشکده
اصانلو - سارا       
sara.osanlow[at]znu.ac.ir
2541
کارشناس انفورماتیک دانشکده
اصانلو - سارا       
sara.osanlow[at]znu.ac.ir
4011
مسئول كتابخانه
ذوالقدر - سعید       
2573
مسئول كتابخانه
سلطانی - اعظم        
2573
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
شاطریان - مریم       
shaterian[at]znu.ac.ir
4735
مسئول آموزش
بهراملوئیان - سعیده       
2536
کارشناس آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره       
2477
کارشناس آموزش گروه ریاضی
غیور نمین - سارا       
namin[at]znu.ac.ir
2585
کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیست
مسکار - نسرین       
2517
کارشناس آموزش گروه فیزیک
موسوی - الهه        
2264
کارشناس آموزش گروه زیست شناسی
عباسی - مریم       
biology[at]znu.ac.ir
2543
کارشناس آموزش گروه آمار
کریمی - فاطمه       
stat[at]znu.ac.ir
2584
   امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
رستمی - حسین       
2516
مسئول تداركات و امور عمومي
داورپناه - لیلا       
2343
   حراست دانشکده            
نگهباني ساختمان های دانشکده علوم
- شششششش       
2359
دانشکده علوم انسانی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283201    
   حوزه ریاست دانشکده            نمابر: 33052299    
ریاست دانشکده
مروتی - ذکراله       
2299
مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده
نجاری - امیر       
2299
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
یوسفی افراشته - مجید        
4240
کارشناس پژوهش
بیات - مهین       
hmn_research[at]znu.ac.ir
4195
کارشناس انفورماتیک علوم انسانی
رضایی - یوسف       
4123
کارشناس انفورماتیک دانشکده علوم انسانی
قزلباش - مهین        
4125
مسئول كتابخانه
خدایاری - رزاق       
4189
بخش امانت کتابخانه
رستمی - ابوالفتح       
4188
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
قره خانی - حسن       
2406
مسئول آموزش
صادقی - نعمت الله        
4191
کارشناس آموزش
حق گوئی - سمیرا       
4594
کارشناس تحصیلات تکمیلی
غفاری - زهرا        
4095
کارشناس آموزس ساختمان علوم اجتماعی
قاسمی - رقیه       
4322
   امور اداری دانشکده علوم انسانی            
مدیر امور اداری
یارمحمدی - بهرام       
2239
کار پر دازی - دانشکده علوم انسانی- مرکز رشد - معاونت آموزشی
صنعتی - عبدالرحمن       
2719
انتشارات
انتشارات / همکف - انتشارات /همکف       
4212
مسئول امور عمومی ساختمان علوم انسانی
عباسی - مجتبی       
2290
مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعی
سعادتی - مسعود        
4094
آبدارخانه ساختمان علوم انسانی
رحمتی - اصغر       
2830
آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعی
احمدی - شهناز       
4323
دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعی
صمدی - آقای       
4590
دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعی
خدایی - آقای       
4588
دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعی
صمدی - آقای       
4589
پردیس سهروردی