خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی    
ای‌میل: jazb-znu[at]znu.ac.ir
رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی
پیرمحمدی - علی اکبر       
pirmohamadi[at]znu.ac.ir
2508
کارشناس
محمدی - اصغر       
jazb-znu[at]znu.ac.ir
4004