خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن انجمن‎ها، تشکل‎ها    
تعاونی مصرف کارکنان         
فروشگاه تعاونی
محمدی - رعنا        
2364
دفتر تعاونی
شهیدی - علیرضا       
tmkalireza@gmail.com[at]znu.ac.ir
2229
تعاونی مسکن کارکنان         
دفتر تعاونی
-        
2385
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان         
ستاد هفته پژوهش         
جمال داودی
-        
2334
نصراله عباسی
-        
2594
صفیه اشرفی
-        
2595
صونا نصر
-        
2641
بسیج کارکنان دانشگاه         
مسئول بسیج کارکنان
شکوری - مرتضی       
4237
بسیج اساتید دانشگاه         
مسئول بسیج اساتید
-        
2531
انجمن حامیان دانشگاه زنجان         
دفتر انجمن حامیان
سلامت - عباس       
2403
کانون صنفی اساتید         
شورای کارکنان         
رئیس شورا
خدیو - محمود       
2225
دبیر شورا
شامی - محمد رضا        
2250
بسیج کارکنان دانشگاه