خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت آموزشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
آموزش آزاد و مجازی         
دفتر تعاونی
جعفری - محمود       
2385
اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه         
معاون آموزش
رسولی - عباس       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2698
کارشناس دبیرخانه
کریمی - اعظم       
2282
کارشناس دبیرخانه
فرخنیا - محمود       
2736
بایگانی آموزش
طاهری - سیدجعفر       
2296
بایگانی آموزش
احمدی - جمال       
2312
مدیریت آموزشی            
مدیر آموزش
نوروزیان - رضا       
2335
مسئول دفتر مدیر آموزش
محمودی - جواد       
2335
معاون مدیر آموزش
سلیمانی فرد - حسن       
2740
   اداره دانش آموختگان            
امور فراغت از تحصیل (علوم)
منتخبی - مهدی       
2729
امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)
عبدی - فریبا       
2597
امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)
نوری - محمود       
2293
امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)
شامی - محمدرضا       
2743
امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)
حمزه لو - زینب       
2671
   اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره
بهرامی - فاطمه       
2605
کارشناس
قاسمی - فضل اله       
2376
کارشناس
تنها - فرحناز       
2728
   اداره حین تحصیل            
مسئول واحد و کارشناس دانشکده مهندسي و علوم
بازرگان - مریم       
2695
کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی
مسعودی - فاطمه       
2596
   واحد نظام وظیفه            
کارشناس
کمالی - علی       
2798
مدیریت تحصیلات تکمیلی            
مدیر تحصیلات تکمیلی
توکلی - افشین       
2280
سرپرست اداره
احمدی - زهرا       
2451
کارشناس
نهالی - منیژه       
2735
کارشناس
مرسلی - مریم       
2507
هیأت ممیزه            
کارشناس
قزلباش - نازیلا       
2598
گروه استعداد های درخشان            
مدیر گروه استعداد های درخشان
توکلی - افشین       
2280
کارشناس
محمدی - محمدعلی       
2533
گروه آموزشهای آزاد و مجازی            
دفتر جذب هیأت علمی            
گروه برنامه ریزی آموزشی            
رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی
صفری - دکتر حسین       
4772
کارشناس دفتر گسترش رشته ها
اصغری - فاطمه       
4774
کارشناس برنامه ریزی
هاشمی - زهرا       
4773