خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت آموزشی    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
معاون آموزش
رسولی - عباس       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2335
کارشناس دبیرخانه
کریمی - اعظم       
2282
کارشناس دبیرخانه
فرخنیا - محمود       
2736
بایگانی آموزش
طاهری - سیدجعفر       
2296
بایگانی آموزش
احمدی - جمال       
2312
مدیریت آموزشی            
مدیر آموزش
نوروزیان - رضا       
2335
معاون مدیر آموزش
سلیمانی فرد - حسن       
2740
   اداره دانش آموختگان            
سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
منتخبی - مهدی       
2729
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر
عبدی - فریبا       
2597
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشی
نوری - محمود       
2293
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
شامی - محمدرضا       
2743
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
حمزه لو - زینب       
2671
   اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره
بهرامی - فاطمه       
2605
کارشناس
قاسمی - فضل اله       
2376
کارشناس
تنها - فرحناز       
2728
   اداره حین تحصیل            
کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )
مسعودی - فاطمه       
2596
مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )
بازرگان - مریم       
2695
   واحد نظام وظیفه            
کارشناس
کمالی - علی       
2798
مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان            
مدیر تحصیلات تکمیلی
توکلی - افشین       
2280
   اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی            
سرپرست اداره
مرسلی - مریم       
2507
کارشناس
نهالی - منیژه       
2735
   گروه استعدادهای درخشان            
کارشناس
محمدی - محمدعلی       
2533
واحد امور هیأت علمی            
   هیأت ممیزه            
کارشناس
قزلباش - نازیلا       
2598
گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها            
رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی
صفری - دکتر حسین       
4772
کارشناس دفتر گسترش رشته ها
اصغری - فاطمه       
4774
کارشناس برنامه ریزی
هاشمی - زهرا       
4773