خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن گزینش کارکنان    
مدیر هسته گزینش
محمود - خوئینی       
Email[at]znu.ac.ir
2757
مسئول امور دفتری هسته گزینش
محمدی - حوریه       
Email[at]znu.ac.ir
2400