خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان    
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
توکلی - افشین       
2280
سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
مرسلی - مریم       
2507
کارشناس تحصیلات تکمیلی
نهالی - منیژه       
2735
کارشناس گروه استعدادهای درخشان
محمدی - محمدعلی       
2533