خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه    
سامانه های معاونت آموزشی            
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - علوم انسانی       
4191
سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - کشاورزی       
2398
سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - مهندسی       
2448
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - علوم       
2536
سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)
مسعودی - فاطمه       
2596
سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)
بازرگان - مریم       
2695
سامانه های معاونت دانشجویی            
اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)
نعمتی - حمید       
2704
اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)
یحیی فضلی - سعید علیپور       
2774
سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجویی
زلفخانی - مریم       
2263
مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روان
شهبازی - پریوش       
2311
مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسم
نظری - امیر       
4434
پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)
سیفی فلاح - عمران       
2283
سامانه های معاونت اداری مالی            
اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)
جعفری - محمود       
2718
سامانه های معاونت پژوهشی            
سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)
اشرفی - صفیه       
2595
سامانه های مدیریت برنامه بودجه            
سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)
سلمانیان - نسرین       
2744
سامانه های روابط عمومی            
رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)
صیدی - محمدرضا       
4220
سامانه های مرکز انفورماتیک            
پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)
سیفائی - مریم       
2685
سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)
برجی - بهزاد       
2700
پورتال دانشگاه زنجان
شکوری نیا - کبری       
2392
سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)
شکوری نیا - کبری       
2392