خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی    
مدیر مرکز مشاوره
شهبازی - پریوش       
2311
کارشناس مرکز مشاوره
حنیفه لو - جمیله       
4384
کارشناس مرکز مشاوره
محمدی - روژینا       
2311