خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره رفاه دانشجویی    
رئيس اداره رفاه دانشجویی و کارشناس دانشکده علوم انسانی
سیفی فلاح - عمران       
seifyemran[at]znu.ac.ir
2283
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسی
حسنلو - ملیحه       
2643
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علوم
بابازاده - سولماز       
2775
بایگانی امور دانشجویان
عباسی - زینب       
2777