خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت پژوهشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی
رحمانی - امید       
2334
مسئول دفتر معاونت
نظری - پرویز       
2334
مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی
غضنفریان - جعفر       
2594
مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلی
موسی زاده بهروز - بتول       
2462
مسئول انتشارات و رابط وب پژوهش
نصر - صونا       
2641
مجلات و همایش‌های علمی داخلی
اشرفی - صفیه       
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی
اشتری - بهارک       
2363
پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویان
سلطانی - فاطمه       
2615
امور فناوری و ارتباط با جامعه             
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه
میرزایی - حسن رضا       
2404
رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه
شهابی - ایمان       
2421
امور فناوری وارتباط با جامعه
محمودی - محمود       
2460
امور فناوری و ارتباط با جامعه
عزیزی - قمر       
2824
مرکز انفورماتیک دانشگاه            
مدیر انفورماتیک
حق زاد کلیدبری - سجاد       
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل
سیفایی - مریم       
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
2392
پشتیبانی شبکه
حاتمی - محمد       
2379
پشتیبانی شبکه
برجی - بهزاد       
2700
کتابخانه مرکزی            
رئیس کتابخانه
احمدی - پرویز       
2323
معاون کتابخانه
نبوی - سیدعلی النقی       
2630
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
صحیحی - سعید        
2279
تسویه حساب پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2391
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2272
اداره تجهیزات آزمایشگاهی            
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
موزه تاریخ طبیعی            
دبیرخانه موزه
براتی - موسی        
4245
کارشناس موزه
براتی - موسی       
4244