خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن سایر ادارات، مراکز    
رصدخانه         
دفتر رصدخانه
-        
Observatory[at]znu.ac.ir
4206
مسئول رصدخانه
صفری - حسین       
Safari[at]znu.ac.ir
2264
کارشناس رصدخانه
حسنی - محمود       
m.hassani[at]znu.ac.ir
4184
ایستگاه هواشناسی         
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری         
رئیس استانی دفاتر نهاد در دانشگاه های استان/ مسئول نهاد دانشگاه زنجان
قره داغی - علی       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2455
معاون نهاد
باقری - جواد       
4712
مدیر اجرایی
بهنام - صمد       
samadbehnam14[at]znu.ac.ir
2344
مسئول واحد خواهران
خان محمدی - حبیبه       
2746
کارشناس واحد خواهران و پایگاه اطلاع رسانی
وفا - اعظم       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2856
مسئول امور دفتری
محمدی - محمدحسین       
2455
دفتر مرکر نیکوکاری منا
پزشکی - طاهره       
2854
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان         
آدرس پستی: زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده تبریز دانشگاه زنجان، ساختمان اداری، اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی- دفتر آزمایشگاه مرکزی
نمابر: 32283077    ای‌میل: inst[at]znu.ac.ir
رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
کارشناس
علاءپور - سینا       
2207