خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت‎ها    
معاونت آموزشی         
آدرس پستی: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
معاون آموزش
رسولی - عباس       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2335
   واحد امور هیأت علمی            
کارشناس هیأت ممیزه
قزلباش - نازیلا       
2598
معاونت دانشجویی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283254    
   معاونت دانشجویی            
مسئول دفتر معاونت
امانلو - مهدی       
2771
مسول انفورماتیک
خلیلی پور - بهمن       
4080
دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان
باقری - حسین       
2672
مسئول کارپردازی
وفا - محمد علی       
2356
کارپرداز
دقیقی - محمد       
2430
حسابداری
سرداری - لیلا       
2427
شورای صنفی رفاهی دانشجویان
-        
2411
صندوق خیریه رفاه دانشجویان
باقری - حسین       
2672
کمیسیون موارد خاص
زلفخانی - مریم       
2263
کارشناس امور دانشجویان
حسینی منفرد - ثریا       
2263
آبدارخانه
مهدیخانی - یداله       
2569
   مدیریت امور دانشجویی            
مدیر امور دانشجویی
بهرامي - حامد       
2454
معاون مدیر دانشجویی
سلامت - عباس       
2213
کارشناس تاسیسات دانشجویی
اشرفی - محمد       
2697
مسئول اموال معاونت دانشجویی
مصطفوی - یحیی       
2709
معاونت پژوهشی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی
رحمانی - امید       
2334
مسئول دفتر معاونت
قزلباش - اعظم       
2334
   مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی
غضنفریان - جعفر       
2594
مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلی
موسی زاده بهروز - بتول       
2462
مسئول انتشارات و رابط وب پژوهش
نصر - صونا       
2641
مجلات و همایش‌های علمی داخلی
اشرفی - صفیه       
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی
اشتری - بهارک       
2363
پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویان
سلطانی - فاطمه       
2615
   امور فناوری و ارتباط با جامعه             
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه
میرزایی - حسن رضا       
2404
رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه
شهابی - ایمان       
2421
امور فناوری وارتباط با جامعه
محمودی - محمود       
2460
امور فناوری و ارتباط با جامعه
عزیزی - قمر       
2824
   اداره تجهیزات آزمایشگاهی            
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
معاونت فرهنگی و اجتماعی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی-اجتماعی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283076    
معاون فرهنگی و اجتماعی
اسلامی - داود       
2412
مسئول دفتر معاونت
مهدوی - داود       
2412
کارشناس امور فرهنگی
موسوی - سیدمحسن       
2327
عامل مالی معاونت
محمدی - لیلا       
2841
   مدیریت فرهنگی و اجتماعی            
مدیر فرهنگی
افشاری - رباب       
2781
کارشناس فعالیتهای قرآنی
حبشی - رسول       
2412
کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی
قربانی - فاطمه        
2773
   مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی            
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
بیات - علی       
2844
کارشناس انجمن های علمی و دانشجویی
سلیمانی - اصغر       
2845
کارشناس نشریات دانشجویی
عبدی - فاطمه       
2471
کارشناس امور فرهنگی
قاسمی - مشهود       
2557
کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها
حیدری - احمد       
2401
کارشناس سیاسی و تشکل ها
حیدری - احمد       
2401
معاونت اداری مالی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت اداری-مالی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283080    
مسئول دفتر معاونت
محمدی - روح اله       
2332
   مدیریت اداری و پشتیبانی            نمابر: 33052755    
مدیر اداری و پشتیبانی
امامی - فرزانه       
2755
مسئول دفتر اداری و پشتیبانی
سراجی وطن - منیر       
2755
کارشناس انفورماتیک معاونت اداری
موسوی - سیدحسن       
2730
      اداره کارگزینی            
رئیس اداره کارگزینی
اسکندری - علی       
2325
کارشناس حضور و غیاب
لازمی - سهیلا       
2466
کارشناس کارگزینی غیر هیات علمی
حاتمی - فاطمه       
2725
کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)
نظری - زینب       
2684
کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)
خدایی - مهناز       
2793
کارشناس امور اداری
عبداللهی - سهیلا       
2827
      اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی            
کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏
جعفری - محمود       
2718
مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)
حسنی - محمدعلی       
2791
      کارپردازی کل            نمابر: 32283015    
مسئول کارپردازی کل
قربانی - اکبر       
2558
کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی
صنعتی - عبدالرحمان       
2719
کارپرداز معاونت پژوهشی
کاظمی - حسین       
4318
      اداره امور عمومی وپشتیبانی            
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
نظری - پرویز       
2352
مسئول خدمات
شامی - اصغر       
2305
مسئول نقلیه
حیدری - بهزاد       
2237
انتشارات ساختمان مرکزی
انتشارات - انتشارات       
2216
آژانس دانشگاه
- - -       
2555
   مدیریت مالی            
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی
بیات - نسرین       
2309
کارشناس امور قراردادها
معماریان - زهره       
2734
      اداره رسیدگی به اسناد            
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
یوسفی - مریم       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (1)
موسوی - سیدمهدی       
4281
کارشناس رسیدگی به اسناد (2)
قهرمانی - محمدرضا        
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (3)
محمدی - رباب       
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (4)
تاران - امیر       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (5)
حیدری - مینا       
2308
بایگانی امور مالی
قربانی - عباس       
2459
      اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت)            
رئیس اداره دریافت و پرداخت
نورسینا - مریم       
2306
کارشناس دریافت و پرداخت
شهیدی - مهین       
2864
کارشناس حقوق و دستمزد
حسنی - معصومه       
2863
      واحد درآمد            
مسئول واحد درآمد
بابایی - عبدالرسول       
2439