خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز بهداشت و درمان    
مدیر مرکز
قاسمیان - فروزان       
4457
کارشناس مرکز بهداشت
نظری - امیر       
Nazari.amir[at]znu.ac.ir
4434
اورژانس و پذیرش 1
- 09102035475       
2222
اورژانس و پذیرش 2
- 09102035475       
2733
اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)
-        
4545
داروخانه
- 09102301447       
0
دندانپزشکی
- 09033215916       
0